فصل‌نامه علمي ـ پژوهشي روان‌شناسي و دين

از آنجا كه دين به منظور هدايت، تربيت و پاسخ‌گويي به نيازهاي مادي و معنوي انسان طراحي شده، آموزه‌هاي آن متناسب با فطرت و هماهنگ با نيازهاي جسماني و رواني انسان تنظيم شده است. براي شناخت ماهيت انسان و كشف قانون‌مندي‌هاي روانـي وي بـايد به آموزه‌هاي ديني و مباني آن توجه كرد تا زمينه بهتري براي پژوهش‌هاي علمي درباره فرايندهاي روان‌شناختي فراهم گردد. بدين ترتيب، تعامل روان‌شناسي و دين شكل گرفته و راه براي تأثيرگذاري همه‌جانبه اين دو منبع معرفتي بيش از پيش فراهم آيد. در پرتو اين نگاه، گروه روان‌شناسي مؤسسه آموزشي و ‌پژوهشي امام خميني(ره) فصل‌نامه علمي ـ پژوهشي روان‌شناسي و دين را منتشر نمود. اولين شماره اين فصل‌نامه در بهار 1386 پا به عرصه مطبوعات گذاشت تا با ايجاد زمينه علمي مناسب، از آراي صاحب‌نظران اين دو حوزه معرفتي بهره‌مند شود.

رتبه علمي

علمي-پژوهشي

دوره انتشار

فصل‌نامه

صاحب امتياز

موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني قدس‌سره

مدير مسئول

محمدناصر سقاي بي‌ريا

سردبير

محمدرضا احمدي

مدير اجرايي

اميرحسين نيك‌پور

هيئت تحريريه

محمدرضا احمدي: استاديار روان‌شناسي مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره
عليرضا اعرافي: دانشيار علوم تربيتي پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
غلامعلي افروز: استاد روان‌شناسي دانشگاه تهران
محمدكريم خداپناهي: استاد روان‌شناسي تربيتي دانشگاه شهيد بهشتي
محمدجواد زارعان: دانشيار علوم تربيتي جامعة المصطفي العالمية
محمدناصر سقاي بي‌ريا: استاديار علوم تربيتي مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره‌
عباسعلي شاملي: دانشيار علوم تربيتي جامعة المصطفي العالمية
سيدمحمد غروي: دانشيار روان‌شناسي پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
علي فتحي آشتياني: استاد روان‌شناسي باليني دانشگاه علوم پزشكي بقيةالله عج الله تعالي فرجه الشريف

دورنگار

32934483-025

نشاني الكترونيك

psyrm@qabas.net

نشاني پستي

قم، بلوار امين، بلوار جمهورى اسلامى ـ مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى قدس‏سره ـ طبقه چهارم

صندوق پستي

186ـ37165

شاپا

2008-1782