فصل‌نامه علمي ـ پژوهشي روان‌شناسي و دين

قيمت مقاله الكترونيكي : 
0تومان

از آنجا كه دين به منظور هدايت، تربيت و پاسخ‌گويي به نيازهاي مادي و معنوي انسان طراحي شده، آموزه‌هاي آن متناسب با فطرت و هماهنگ با نيازهاي جسماني و رواني انسان تنظيم شده است. براي شناخت ماهيت انسان و كشف قانون‌مندي‌هاي روانـي وي بـايد به آموزه‌هاي ديني و مباني آن توجه كرد تا زمينه بهتري براي پژوهش‌هاي علمي درباره فرايندهاي روان‌شناختي فراهم گردد. بدين ترتيب، تعامل روان‌شناسي و دين شكل گرفته و راه براي تأثيرگذاري همه‌جانبه اين دو منبع معرفتي بيش از پيش فراهم آيد. در پرتو اين نگاه، گروه روان‌شناسي مؤسسه آموزشي و ‌پژوهشي امام خميني(ره) فصل‌نامه علمي ـ پژوهشي روان‌شناسي و دين را منتشر نمود. اولين شماره اين فصل‌نامه در بهار 1386 پا به عرصه مطبوعات گذاشت تا با ايجاد زمينه علمي مناسب، از آراي صاحب‌نظران اين دو حوزه معرفتي بهره‌مند شود.

رتبه علمي

علمي-پژوهشي

دوره انتشار

فصل‌نامه

صاحب امتياز

موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني قدس‌سره

مدير مسئول

محمدناصر سقاي بي‌ريا biria1390@gmail.com

سردبير

محمدرضا احمدي m.r.Ahmadi313@Gmail.com

مدير اجرايي

سجاد سلگي psyrm@qabas.net

هيئت تحريريه

حجت‌الاسلام استاد علي‌رضا اعرافي-دانشيار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه Psyrm@Qabas.net

دكتر غلامعلي افروز-استاد دانشگاه تهران Psyrm@Qabas.net

دكتر محمدكريم خداپناهي-استاد دانشگاه شهيد بهشتي  m-khodapanahi@sbu.ac.ir

حجت‌الاسلام دكتر محمدجواد زارعان-استاديار جامعة المصطفي العالمية mjzarean@gmail.com

حجت‌الاسلام دكتر محمدناصر سقاي بي‌ريا-استاديار مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)‌ psyrm@qabas.net

حجت‌الاسلام دكتر عباسعلي شاملي-استاديار جامعة المصطفي العالمية aashameli39@gmail.com

حجت‌الاسلام استاد سيدمحمد غروي-استاديار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه Psyrm@Qabas.net

دكتر علي فتحي آشتياني-استاد دانشگاه علوم پزشكي بقيةالله (عج) afa1337@gmail.com

حجت‌الاسلام دكتر محمدرضا احمدي-استاديار مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره) m.r.Ahmadi313@Gmail.com

دورنگار

32934483-025

نشاني الكترونيك

psyrm@qabas.net

نشاني پستي

قم، بلوار امين، بلوار جمهورى اسلامى ـ مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى قدس‏سره ـ طبقه چهارم

صندوق پستي

186ـ37165