اثربخشي آموزش طرح اميد در ميزان بهزيستي فاعلي زندانيان

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 936.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 862.

سال هفتم، شماره اول، پياپي 25، بهار 1393، ص 71 ـ 80

 حسين رادي / كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و تحقيقات اراک، گروه روان ‌‌شناسي باليني، اراک، ايران  

radi.hossein@yahoo.com

شهرام وزيري / استاديار دانشگاه آزاد اسلامي واحد رودهن

فرح لطفي كاشاني / دانشيار دانشگاه آزاد اسلامي واحد رودهن     

دريافت: 29/ 7/ 1392- پذيرش: 25/ 12/ 1392

چکيده

هدف اين پژوهش، شناسايي اثربخشي آموزش طرح اميد در ميزان بهزيستي فاعلي مددجويان زنداني بود. بدين منظور، از بين مددجويان زندان قم، 32 نفر به‌صورت در دسترس انتخاب و به‌طور تصادفي در دو گروه آزمايش (16نفر) و شاهد (16نفر) جايگزين شدند. آزمودني‌ها پيش و پس از مداخله، با مقياس رضايت از زندگي و مقياس شادي فاعلي مورد آزمون قرار گرفتند. طرح اميد بر روي گروه آزمايش در 12 جلسه انجام شد. تحليل کوواريانس داده‌ها نشان داد که آموزش طرح اميد در افزايش سازه‌هاي بهزيستي فاعلي نظير رضايت از زندگي و شادي فاعلي مددجويان مؤثر است؛ به‌گونه‌اي که پس از تعديل نمرات پيش‌آزمون، بين دو گروه پس از مداخله، در عامل رضايت از زندگي و شادي فاعلي، تفاوت معنادار مشاهده مي‌شود. همچنين طرح اميد به ترتيب موجب 60 و 48 درصد تغييرات در افزايش رضايت از زندگي و شادي فاعلي شده است.

کليد‌واژه‌ها: اميد، رضايت از زندگي، شادي فاعلي.