ساخت و اعتباريابي مقياس اسلامي حرص- قناعت

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 962.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 869.

سال هفتم، شماره چهارم، پياپي 28، زمستان 1393

عباسعلي هراتيان / كارشناس ارشد روان شناسي مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره        a.haratiyan@gmail.com

مژگان آگاه هريس / استاديار دانشگاه پيام نور گرمسار

زهرا محمدي / کارشناس علوم تربيتي دانشگاه اراک

فاطمه السادات شمسي نژاد / کارشناس روان شناسي باليني دانشگاه آزاد اسلامي واحد قم

دريافت: 17/11/1393- پذيرش: 10/05/1393

چکيده

هدف اين پژوهش، طراحي، ساخت و اعتباريابي مقياس حرص- قناعت بر اساس آموزه هاي اسلامي،  براي سنجش رذيله اخلاقي حرص و فضيلت اخلاقي قناعت بود. پس از طي مراحل ساخت و اعتبار و روايي سنجي اوليه، پرسش نامه اي 29 گويه اي، بين 475 دانشجو و طلبه، كه به صورت تصادفي خوشه اي انتخاب شده بودند، اجرا شد. در بررسي روايي مقياس، ميزان 14/91 درصدي موافقت كارشناسان و معناداري ضريب تطابق كندال، گوياي قوت روايي محتواي مقياس بود. تحليل يافته ها بيانگر آن بود كه مقياس اسلامي حرص- قناعت داراي چهار عامل (دل مشغولي مادي/ احساس امنيت مادي، مهارگسيختگي مادي/ خودمهارگري مادي، ضعف معرفت و هيجان ديني/ قوت معرفت و هيجان ديني و احساس محروميت و نياز مادي/ رضامندي مادي) بوده است. ضريب بازآزمايي 887/0، آلفاي كرونباخ 863/0 و ضريب دونيمه سازي 823/0 نشانگر اعتبار قوي اين مقياس است. براساس يافته هاي پژوهش مي توان گفت: اين پرسش نامه داراي اعتبار و روايي بالا بوده و عوامل منسجمي از آن به دست مي آيد که مي توان با کاربرد آن، ويژگي هاي اخلاقي حرص و قناعت افراد را مورد مطالعه قرار داد.

كليد واژه ها: سنجش اخلاقي، حرص، قناعت، روايي و اعتبار.