بررسي ويژگي هاي روان سنجي پرسش نامه مفهوم خداوند

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 962.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 869.

سال هفتم، شماره چهارم، پياپي 28، زمستان 1393

راضيه نصيرزاده / دانشجوي دكتري روان شناسي باليني دانشگاه شهيد بهشتي Raznasirzadeh@gmial.com

كاظم رسول زاده طباطبايي / دانشيار گروه روان شناسي دانشگاه تربيت مدرس

نرجس عرفان منش / دانشجوي دكتري روان شناسي دانشگاه الزهرا

دريافت: 28/04/1392- پذيرش: 15/09/1392

چكيده

با توجه به آنكه ادراك مفهوم خداوند يكي از شيوه هايي است كه براي شناسايي باورهاي مذهبي افراد به كار گرفته مي شود، اين پژوهش با هدف بررسي مقدماتي ويژگي هاي روان سنجي پرسش نامه مفهوم خداوند در دانشجويان انجام گرفت. نمونه اي 502 نفره، (281 دختر و 221 پسر) 18 الي 35 سال دانشجويان دانشگاه هاي شيراز به شيوه خوشه اي تصادفي انتخاب شدند. پرسش نامه مفهوم خداوند گورسوچ، پس از ترجمه و آماده سازي مقدماتي، توسط آزمودني ها تكميل گرديد. براي بررسي اعتبار، از بازآزمايي و آلفاي كرونباخ استفاده گرديد. اعتبار بازآزمايي و مقدار آلفا براي كل پرسش نامه به ترتيب برابر با 79/0 و 71/0 بود. روايي سازه و روايي محتوايي پرسش نامه نيز احراز گرديد. در مجموع، نتايج حاصل از اين بررسي نشانگر برخورداري پرسش نامه مفهوم خداوند از اعتبار و روايي مناسب براي سنجش باورهاي مذهبي و كفايت اين پرسش نامه براي استفاده در جمعيت دانشجويان ايراني بود.

كليد واژه ها: مفهوم خداوند، اعتبار، روايي، تحليل عاملي.