رابطة دلبستگي به خدا با سلامت روان و هدف در زندگي دانشجويان پسر

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 936.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 862.

سال نهم، شماره اول، پياپي 33، بهار 1395

منيژه احياءکننده / دانشجوي دكتري روان شناسي تربيتي دانشگاه شيراز        mannizheheyakonandeh@yahoo.com

محمد مزيدي شرف آبادي / دانشيار مباني تعليم و تربيت، دانشكده علوم تربيتي و روان شناسي، دانشگاه شيراز

دريافت: 12/4/1393 ـ پذيرش: 11/9/1393

چکيده

اين پژوهش با هدف بررسي نقش دلبستگي به خدا در سلامت روان و هدف در زندگي دانشجويان پسر دانشگاه اجرا شد. پژوهش از نوع همبستگي و جامعه آماري پژوهش، کليه دانشجويان پسر مقطع کارشناسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد بهبهان بود. براي انجام پژوهش، 172 نفر به روش نمونه گيري خوشه اي مرحله اي انتخاب شدند. ابزارهاي سنجش شامل پرسش نامه دلبستگي به خدا، پرسش نامه سلامت عمومي و پرسش نامه هدف در زندگي بود. داده ها از طريق ضريب همبستگي پيرسون و تحليل رگرسيون چندگانه مورد تحليل قرار گرفت. نتايج حاصل از ضريب همبستگي پيرسون نشان داد که بين دلبستگي دانشجويان به خدا با سلامت روان و هدف در زندگي آنها رابطه معنادار وجود دارد. نتايج تحليل رگرسيون به شيوه همزمان نيز نشان داد که 17 درصد از واريانس سلامت روان و 29 درصد از واريانس هدف در زندگي به وسيله متغير دلبستگي به خدا تببين مي شود.

کليدواژ ه ها: دلبستگي به خدا، سلامت روان، هدف در زندگي، دانشجويان.