اثربخشي فراشناخت درمانگري با رويكرد اسلامي در درمان افراد مبتلا به اختلال تنيدگي پس از ضربه

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 936.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 862.
قيمت مقاله الكترونيكي : 
1500تومان

سال دهم، شماره اول، پياپي 37، بهار 1396

نصير عابديني / دانشجوي دكتري روان شناسي پژوهشگاه حوزه و دانشگاه                                nasirabedini@gmail.com

علي فتحي آشتياني / استاد روان شناسي باليني دانشگاه تربيت مدرس                                              afa1337@gmail.com

مسعود جان بزرگي / دانشيار گروه روان شناسي پژوهشگاه حوزه و دانشگاه                                       psychjan@gmail.com

محمدرضا سالاري فر / استاديار گروه روان شناسي پژوهشگاه حوزه و دانشگاه                                   msalarifar@rihu.ac.ir

دريافت: 1/6/1395 ـ پذيرش: 21/10/1395

چکيده

هدف اين پژوهش، مطالعۀ اثربخشي فراشناخت درمانگري با رويکرد اسلامي، در درمان افراد مبتلا به اختلال تنيدگي، پس از ضربه (ناشي از تصادف رانندگي) بود. بدين منظور از طرح  تجربي تک  موردي از نوع خط پاية چندگانه با دوره پيگيري استفاده شد. براي انجام اين پژوهش، سه نفر به شيوه نمونه گيري هدفمند انتخاب شدند. براي هر يک از شرکت کنندگان به صورت تصادفي، بين 3 تا 5 هفته مرحله خط پايه در نظر گرفته شد. ارزيابي ها با استفاده از مقياس تجديدنظر شده تأثير رويداد (IES-R)، پرسش نامه افسردگي (BDI-II) و پرسش نامه اضطراب (BAI)، در مرحله خط پايه، جلسات درمان و دو ماه پس از پايان درمان (پيگيري) انجام گرفت. يافته ها نشان داد که هر سه مراجع، در پايان درمان کاهش معناداري را در طراز نمرات علائم تنيدگي پس از ضربه، افسردگي، اضطراب نشان دادند. بر اين اساس، به نظر مي رسد فراشناخت درمانگري با رويکرد اسلامي يک درمان کوتاه مدت مؤثر براي کاهش علائم و نشانه هاي اختلال تنيدگي پس از ضربه است.

کليدواژه ها: فراشناخت درمانگري با رويکرد اسلامي، اختلال تنيدگي پس از ضربه، افسردگي، اضطراب.