اثربخشي آموزش صميميت با رويكرد اسلامي بر بهبود عملكرد خانواده

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 962.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 869.

سال يازدهم، شماره اول، پياپي 41، بهار 1397

حسن زارعي محمودآبادي / استاديار گروه روان‌شناسي دانشگاه يزد                                       zareei_h@yahoo.com

ناهيد احمدي رکن‌آبادي / کارشناس ارشد مشاوره و راهنمايي دانشگاه يزد                       n.ahmadi152@gmail.com

محمدحسين فلاح / استاديار گروه روان‌شناسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد يزد

دريافت: 25/07/1394 - پذيرش: 17/12/1394

چکيده

هدف اين پژوهش بررسي اثربخشي آموزش صميميت با رويکرد اسلامي بر عملکرد خانوادة زنان متأهل بود. پژوهش شبه‌تجربي و از نوع پيش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماري شامل کلية زنان مراجعه‌کننده به مرکز مشاوره ضيائي شهرستان ميبد از فروردين الي شهريور 1392 بود. نمونه شامل 28 زن متأهل بود که بر اساس روش نمونه‌گيري در دسترس انتخاب و به صورت تصادفي به گروه‌هاي آزمايش و کنترل تقسيم شدند. متغير وابسته، عملکرد خانواده بود که توسط آزمون ابزار سنجش خانواده (FAD) ارزيابي شد. افراد گروه آزمايش، در هشت جلسه آموزش صميميت با رويکرد اسلامي شرکت کردند و گروه کنترل آموزشي دريافت نکرد. نتايج با استفاده از تحليل کوواريانس نشان داد که تفاوت ميانگين نمرات در مرحلة پيش‌آزمون و پس‌آزمون، آزمودني‌هاي دو گروه (آزمايش و کنترل) در متغير عملکرد کلي معنا‌دار مي‌باشد. همچنين ابعاد ارتباط، نقش‌ها و کارکرد کلي در مرحلة پس‌آزمون به طور معناداري افزايش پيدا کردند. ولي در ابعاد حل مسئله، پاسخ‌گويي عاطفي، درگيري عاطفي و کنترل رفتار تفاوت معنادار نمي‌باشد.

کليدواژه‌ها: عملکرد خانواده، آموزش صميميت با رويکرد اسلامي، زنان متأهل.