رابطة سرسختي روان‌شناختي و نگرش مذهبي با اميدواري در بيماران قلبي ـ عروقي

 سال يازدهم، شماره چهارم، پياپي 44، زمستان 1397

حسين شاره / دانشيار گروه علوم تربيتي و روان‌شناسي دانشگاه حکيم سبزواري    hsharreh@yahoo.com.au
‌دريافت: 12/12/1394 - پذيرش: 06/05/1395
چكيده
اين پژوهش، به منظور بررسي ارتباط بين سرسختي روان‌شناختي و نگرش مذهبي با اميدواري، ‌در بيماران قلبي ـ عروقي انجام شد. اين پژوهش، يک طرح توصيفي از نوع همبستگي بود که تعداد 196 نفر بيمار قلبي ـ عروقي در مرکز درماني شهرستان بجنورد با روش نمونه‌گيري در دسترس انتخاب شدند. براي گردآوري داده‌ها، از پرسش‌نامه‌هاي سرسختي روان‌شناختي اهواز (AHI)، مقياس نگرش مذهبي (RAS) و اميدواري (AHS) استفاده شد. تجزيه‌و‌تحليل داده‌ها با استفاده از روش ضريب همبستگي پيرسون و رگرسيون گام به گام صورت گرفت. نتايج نشان داد که بين سرسختي روان‌شناختي، نگرش مذهبي و اميدواري، رابطة معناداري (01/0>P) وجود دارد. در تحليل رگرسيون، سرسختي روان‌شناختي و نگرش مذهبي توانستند به طور معناداري اميدواري را پيش‌بيني كنند (01/0>P). همچنين، از بين مؤلفه‌هاي نگرش مذهبي خرده‌مقياس‌هاي مباحث اجتماعي، جهان‌بيني و باورها، عبادات و علم و دين قوي‌ترين پيش‌بيني‌کنندة اميدواري در بيماران قلبي ـ عروقي بودند (01/0>P). هر چه ميزان سرسختي روان‌شناختي و نگرش مذهبي بيماران قلبي ـ عروقي بيشتر باشد، اميدواري آنان افزايش خواهد يافت.
کليدواژه‌ها: سرسختي روان‌شناختي، نگرش مذهبي، اميدواري، بيماران قلبي ـ عروقي.