اهداف و چشم انداز نشريه روان‌شناسي و دين

قيمت نسخه فيزيكي: 
0تومان
قيمت نسخه pdf: 
3500تومان

روان‌شناسي و دين فصل‌نامه‌اي علمي ـ پژوهشي در زمينة روان‌شناسي است كه با هدف انتشار مطالعات مرتبط با مناسبات بين روان‌شناسي و دين اسلام در موارد زير منتشر مي‌شود:

  1. نظريه‌پردازي به منظور پايه‌ريزي مکتب روان‌شناسي اسلامي؛
  2. تبيين فلسفة روان‌شناسي اسلامي (مباني، اصول، ماهيت، روش)؛
  3. نقد فلسفة روان‌شناسي معاصر (مباني، اصول، ماهيت، روش)، بر اساس مباني اسلامي؛
  4. نقد رويکردها و ديدگاه‌هاي موجود در روان‌شناسي معاصر، بر اساس مباني و منابع اسلامي؛
  5. روش‌شناسي استنباط موضوعات و مسائل روان‌شناختي از منابع اسلامي؛
  6. بومي‌سازي دانش روان‌شناسي با توجه به فرهنگ اسلامي ايراني.