مقايسه اجتناب‌شناختي دانشجويان افسرده غيرباليني با توجه به وضعيت دلبستگي آنها به خدا

زهرا شاوردي / کارشناس ارشد روان‌شناسي تربيتي دانشگاه آزاد بيرجند، z176sh@gmail.com
فاطمه شهابي‌زاده / استاديار واحد بيرجند، دانشگاه آزاد اسلامي، بيرجند ايران، f_shahabizadeh@yahoo.com
چکيده
اين پژوهش، از نوع علي مقايسه‌اي است كه با هدف مقايسه اجتناب‌شناختي دانشجويان افسرده غيرباليني، با توجه به وضعيت دلبستگي آنها به خدا انجام شد. جامعة آماري،کليه دانشجويان کارشناسي و کارشناسي ارشد دانشگاه آزاد واحد بيرجند بود كه نمونه ‌اوليه شامل 360 نفر بر اساس جدول کرجسي – مورگان، به روش نمونه‌گيري چندمرحله‌اي تصادفي انتخاب و سپس، (108 نفر) افراد افسرده غيرباليني شناسايي و در مرحله بعد، 70 نفر افسرده، با توجه به ميانگين‌ سبک‌هاي دلبستگي به خدا، در سبک‌هاي مختلف دلبستگي ايمن، اجتنابي و دوسوگرا قرار گرفتند. ابزارهاي مورد استفاده عبارت بودند از: پرسش‌نامه افسردگي بک، اجتناب‌شناختي سکستون و دوگاس و پرسش‌نامه سبک دلبستگي به خدا روات و کرک‌پاتريک. نتايج نشان داد افراد افسرده داراي سبک ايمن به خدا، نسبت به افراد داراي سبک‌هاي اجتنابي و دوسوگرا، در تمامي مؤلفه‌هاي اجتناب‌شناختي به‌طور معناداري نمرات پايين‌تري به دست آورند. بنابراين، با داشتن سبک دلبستگي ايمن به خدا مي‌توان، زمينه کاهش راهبردهاي اجتناب‌شناختي را فراهم ساخت كه حاکي از اهميت نقش دلبستگي به خدا در ارتباط با رابطه مفهومي اجتناب‌شناختي و افسردگي مي‌باشد.
کليدواژه‌ها: اجتناب‌شناختي، افسردگي، دلبستگي به خدا.