مقايسه اجتناب‌شناختي دانشجويان افسرده غيرباليني با توجه به وضعيت دلبستگي آنها به خدا

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 962.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 869.

زهرا شاوردي / کارشناس‌ارشد روان‌شناسي تربيتي، واحد بيرجند، دانشگاه آزاد اسلامي، بيرجند، ايران    z176sh@gmail.com
* فاطمه شهابي‌زاده / دانشيار واحد بيرجند، دانشگاه آزاد اسلامي، بيرجند، ايران    f_shahabizadeh@yahoo.com
دريافت: 27/11/1396 ـ پذيرش: 10/04/1397
چکيده
اين پژوهش، از نوع علّي مقايسه‌اي است كه با هدف مقايسه اجتناب‌شناختي دانشجويان افسرده غيرباليني، با توجه به وضعيت دلبستگي آنها به خدا انجام شد. جامعة آماري،کليه دانشجويان کارشناسي و کارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسلامي واحد بيرجند بود كه نمونه ‌اوليه شامل 360 نفر براساس جدول کرجسي ـ مورگان، به روش نمونه‌گيري چندمرحله‌اي تصادفي انتخاب و سپس، (108 نفر) افراد افسرده غيرباليني شناسايي و در مرحله بعد، 70 نفر افسرده، با توجه به ميانگين‌ سبک‌هاي دلبستگي به خدا، در سبک‌هاي مختلف دلبستگي ايمن، اجتنابي و دوسوگرا قرار گرفتند. ابزارهاي مورداستفاده عبارت بودند از: پرسش‌نامه افسردگي بک، اجتناب‌شناختي سکستون و دوگاس و پرسش‌نامه سبک دلبستگي به خدا روات و کرک‌پاتريک. نتايج نشان داد افراد افسرده داراي سبک ايمن به خدا، نسبت به افراد داراي سبک‌هاي اجتنابي و دوسوگرا، در تمامي مؤلفه‌هاي اجتناب‌شناختي به‌طور معناداري نمرات پايين‌تري به دست آورند. بنابراين، با داشتن سبک دلبستگي ايمن به خدا مي‌توان، زمينه کاهش راهبردهاي اجتناب‌شناختي را فراهم ساخت كه حاکي از اهميت نقش دلبستگي به خدا در ارتباط با رابطه مفهومي اجتناب‌شناختي و افسردگي مي‌باشد.
کليدواژه‌ها: اجتناب‌شناختي، افسردگي، دلبستگي به خدا.
 

سال انتشار: 
1399
شماره مجله: 
52
شماره صفحه: 
93