مقايسه اثربخشي آموزش كيفيت زندگي فريش و آموزش كيفيت زندگي مبتني بر آموزه‌هاي اسلامي بر تاب‌آوري و رفتارهاي جامعه‌پسند

بتول حيدري سورشجاني / دانشجوي دكتري روان‌شناسي، واحد شهركرد، دانشگاه آزاد اسلامي، شهركرد، ايران b.heidari1359@gmail.com
*طيبه شريفي / دانشيار گروه روان‌شناسي، واحد شهركرد، دانشگاه آزاد اسلامي، شهركرد، ايران sharifi_ta@yahoo.com
احمد غضنفري / عضو هيأت علمي و دانشيار گروه روان‌شناسي، واحد شهركرد، دانشگاه آزاد اسلامي، شهركرد، ايران  aghazan5@yahoo.com
مريم چرامي / عضو هيأت علمي و استاديار گروه روان‌شناسي، واحد شهركرد، دانشگاه آزاد اسلامي، شهركرد، ايران choramimaryam@gmail.com

چکيده
هدف اين پژوهش، مقايسه اثربخشي آموزش کيفيت زندگي فريش و آموزش کيفيت زندگي مبتني‌بر آموزه‌هاي اسلامي بر تاب‌آوري و رفتارهاي جامعه‌پسند مراقبين اصلي بيماران اسکيزوفرنيا بود. اين مطالعه نيمه آزمايشي است، که از جامعۀ مراقبين اصلي بيماران اسکيزوفرنيا شهرستان شهرکرد در استان چهارمحال و بختياري، 46 مراقب اصلي با استفاده از روش نمونه‌گيري در دسترس انتخاب شدند. ابزارهاي پژوهش، شامل پرسش‌نامه‌هاي تاب‌آوري و رفتارهاي جامعه‌پسند بود. نتايج نشان داد اثربخشي آموزش گروهي کيفيت زندگي فريش و آموزش گروهي کيفيت زندگي مبتني‌بر آموزه‌هاي اسلامي، بر افزايش تاب‌آوري (001/0> P) معنادار و اندازه اثر به ترتيب،41/0و 69/0 بوده و ميزان اثربخشي آموزش گروهي کيفيت زندگي مبتني‌بر آموزه‌هاي اسلامي بيشتر از آموزش گروهي کيفيت زندگي فريش بود. همچنين، اثربخشي آموزش گروهي کيفيت زندگي فريش و آموزش گروهي کيفيت زندگي مبتني‌بر آموزه‌هاي اسلامي، بر افزايش رفتارهاي جامعه‌پسند (001/0> P) معنادار و اندازه اثر به ترتيب،24/0و 46/0 بوده و ميزان اثربخشي آموزش گروهي کيفيت زندگي مبتني‌بر آموزه‌هاي اسلامي بيشتر از آموزش گروهي کيفيت زندگي فريش بود. بنابراين، مي‌توان گفت آموزش کيفيت زندگي فريش و آموزش کيفيت زندگي مبتني‌بر آموزه‌هاي اسلامي، مي‌توانند ميزان تاب‌آوري و رفتارهاي جامعه‌پسند مراقبين اصلي بيماران اسکيزوفرنيا را بهبود بخشند.
كليد واژه‌ها: تاب‌آوري، رفتارهاي جامعه‌پسند، کيفيت زندگي، مراقبين اصلي اسکيزوفرنيا

 

سال انتشار: 
1402
شماره مجله: 
62