اثربخشي آموزش تلفيقي فرزندپروري مبتني بر (ACT) و (CFT) و غني شده با آموزه‌هاي اسلامي، بر عزت‌نفس عمومي

محمدحسين فلاح / دانشيارگروه روان‌شناسي، دانشكده علوم انساني، واحد يزد، دانشگاه آزاد اسلامي، يزد، ايران fallahyazd@iauyazd.ac.ir
نجمه سدرپوشان / استاديار گروه مشاوره، دانشكده علوم انساني، واحد خميني‌شهر، دانشگاه آزاد اسلامي، خميني‌شهر، ايران s.sedrpoushan@yahoo.com
* صديقه شيرواني بروجني / دانشجوي دکتري گروه مشاوره، دانشكده علوم انساني، واحد يزد، دانشگاه آزاد اسلامي، يزد، ايران razieh628@yahoo.com
چکيده
هدف اين پژوهش، بررسي اثربخشي آموزش تلفيقي فرزندپروري مبتني بر رويکرد پذيرش و تعهد (ACT) و رويکرد متمرکز بر شفقت (CFT) و غني شده با آموزه‌هاي اسلامي بر عزت نفس عمومي والدگري عزت نفس عمومي کودکان 7-6 سال بود. روش پژوهش، نيمه‌آزمايشي از نوع پيش‌آزمون ـ پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعة آماري مادران کودکان کلاس اول دبستان 7-6 سال شهر اصقهان در سال 97-1396 بودند كه 30 نفر از آنها به‌عنوان نمونه به‌طور تصادفي از نوع خوشه‌اي چندمرحله‌اي انتخاب شده و در دو گروه کنترل و آزمايش، هر گروه 15 نفر قرار گرفتند. ابزار پژوهش، پرسش‌نامه عزت نفس کوپراسميت و چک‌ليست سنجش ميزان عزت نفس کودکان پيش‌دبستاني بود. براي گروه آزمايشي، آموزش در 10 جلسه 120 دقيقه‌اي برگزار شد. داده‌ها با استفاده آزمون تحليل کواريانس يک راهه مورد تجزيه‌وتحليل قرار گرفت. نتايج نشان داد آموزش تلفيقي فرزندپروري مبتني بر رويکرد پذيرش و تعهد (ACT) و رويکرد متمرکز بر شفقت (CFT) و غني شده با آموزه‌هاي اسلامي، عزت نفس عمومي والد و کودک را افزايش مي‌دهد (05/0p<).
کليدواژه‌ها: عزت نفس عمومي کودک، عزت نفس عمومي والدگري، شفقت، پذيرش و تعهد، آموزه‌هاي اسلامي.