اثربخشي آموزش مهارت‌هاي زندگي علوي بر رضايت مندي از زندگي (با محوريت مطالعه زنان متأهل شهر شهركرد)

ذبيح الله کاوه فارساني / استاديار گروه مشاوره و راهنمايي، دانشگاه شهرکرد    kavehfarsani@sku.ac.ir

سيدمجتبي جلالي / استاديار گروه معارف، دانشگاه شهرکرد  s.m.jalali@sku.ac.ir

چکيده

هدف از اين پژوهش، بررسي اثربخشي آموزش مهارت‌هاي زندگي از ديدگاه امام علي (ع) بر رضايت زناشويي زنان متأهل شهر شهرکرد بود. روش پژوهش، نيمه تجربي با طرح پيش­آزمون و پس­آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماري، شامل کليه زنان متأهل شهر شهرکرد، که از ميان آنان 40 زن متأهل به روش داوطلب به‌عنوان نمونه انتخاب و با جايگزيني تصادفي در دو گروه آزمايش و کنترل، (با تعداد برابر) قرار گرفتند. در اين پژوهش، از پرسشنامه رضايت زناشويي انريچ (فرم کوتاه) استفاده شد و آزمودني‌هاي دو گروه قبل و بعد از آموزش، آن را تکميل نمودند. آزمودني­هاي گروه آزمايش، به مدت 7 جلسه 90 دقيقه‌اي به‌صورت يک جلسه در هر هفته، آموزش مهارت‌هاي زندگي از ديدگاه امام علي(ع) را فرا گرفتند. اما بر روي گروه کنترل هيچ مداخله‌اي صورت نگرفت. نتايج تحليل کواريانس (ANCOVA) نشان داد که بين دو گروه آزمايش و گواه از لحاظ رضايت­زناشويي تفاوت معني­داري وجود داشت (001/0 P<)، و ميزان رضايت­زناشويي گروه آزمايش، نسبت به پيش آزمون و گروه کنترل، به‌طور معني­داري افزايش يافت. نتيجه اينكه آموزش مهارت‌هاي زندگي از ديدگاه امام علي(ع)، بر افزايش رضايت زناشويي زنان متأهل موثر بود.

کليدواژها: مهارت‌هاي زندگي از ديدگاه امام علي (ع)، رضايت زناشويي، زنان متأهل.