اثربخشي آموزش مهارت عشق‌ورزي بر سازگاري زوجين

محمدرضا حاتمي / استاديار دانشگاه شهيد باهنر كرمان mrhhatami@uk.ac.ir
چکيده
عشق‏ورزي، يكي از كاركردهاي ازدواج و تشكيل خانواده است که موجب مي‌شود زن و شوهر بيشتر از يکديگر لذت ببرند و در کنار هم احساس صميميت و آرامش بيشتري تجربه كنند. هدف اين پژوهش، تعيين اثربخشي آموزش مهارت عشق ورزي در سازگاري زوجين است. روش پژوهش نيمه آزمايشي و طرح پژوهش دو گروهي(آزمايش و کنترل) با پيش آزمون و پس آزمون در نظر گرفته شد. براي انجام پژوهش 30 زوج از زوج هاي مراجعه کننده به يکي از مراکز مشاوره کرمان، به‌وسيله نمونه‌گيري در دسترس انتخاب و به صورت تصادفي در دو گروه آزمايش(15 زوج) و گروه كنترل(15 زوج) قرار گرفتند. پيش آزمون براي هر دو گروه اجرا شد و پس از برگزاري هفت جلسه آموزش مهارت عشق ورزي در گروه آزمايش پس آزمون بر روي هر دو گروه انجام شد. براي جمع‌آوري داده‌ها، از پرسشنامه سازگاري زناشويي استفاده شد و داده ها با استفاده از تحليل كوواريانس بررسي شد. يافته ها نشان داد كه آموزش مهارت عشق ورزي در سازگاري زوجين موثر است.
كليدواژه‌ها: آموزش مهارت عشق‌ورزي، سازگاري زناشويي، تفاهم جنسي.

 

سال انتشار: 
1402
شماره مجله: 
62