الگوي انگيزشي رفتار حمايتي براساس منابع اسلامي

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 962.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 869.

سال پانزدهم، شماره دوم، پياپي 58، تابستان 1401، ص 7-24

سيدهادي صبوري/ کارشناس ارشد روان‌شناسي عمومي مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)    saborisyyd110@gmail.com
* محمدرضا جهانگيرزاده قمي/ استاديار گروه روان‌شناسي مؤسسة آموزشي پژوهشي امام خميني(ره)    jahangirzade@iki.ac.ir
ابوالقاسم بشيري گورتي/ استاديار گروه روان‌شناسي مؤسسة آموزشي پژوهشي امام خميني(ره)    bashiri@iki.ac.ir
ابوالحسن حقاني خاوه/ استاديار گروه روان‌شناسي مؤسسة آموزشي پژوهشي امام خميني(ره)     haghani@iki.ac.ir
دريافت: 16/06/1399 ـ پذيرش: 10/09/1399

چکيده
اين پژوهش با هدف شناسايي مؤلفه‌هاي انگيزشي رفتار حمايتي و ارائه الگويي بر پايه منابع اسلامي با روش «کيفي تحليل محتوا» انجام شد. بدين‌منظور از آيات و روايات دربردارنده واژه‌هاي مرتبط با رفتار حمايتي در منابع اسلامي، مفاهيم انگيزشي رفتار حمايتي استخراج گرديد و از تحليل اين مفاهيم، مؤلفه‌هاي انگيزشي رفتار حمايتي به‌دست آمد. به ‌منظور ارزيابي مفاهيم انگيزشي و مؤلفه‌هاي انگيزشي رفتار حمايتي در منابع اسلامي، از نظرات هفت خبره از طريق پرسشنامه درجه‌بندي محتوايي، روايي يافته‌ها بررسي شد. يافته‌ها نشان داد: مؤلفه‌هاي انگيزشي رفتار حمايتي به سه دسته مؤلفه‌هاي شناختي (ادراک مسئوليت اجتماعي، نظارت خداوند بر اعمال، جبرانگري خداوند، برگشت اعمال خير به فاعلش و شناخت وظايف اجتماعي)، مؤلفه‌هاي گرايشي (بي‌ميلي به دنيا، ميل به خيرات، نهراسيدن از فقر، مهرباني نسبت به مضطر و ترس از جهنم و اشتياق به بهشت) و مؤلفه‌هاي رفتاري (رفتار ايثارگرانه، خير کثير، احسان‌ورزي و التزام به‌دستورات خداوند) تقسيم مي‌شوند. براي ارائه الگوي انگيزشي رفتار حمايتي، به منظور تبيين روابط بين مؤلفه‌ها با بهره‌مندي از روايات و مطالعات انديشمندان اسلامي، اين نتيجه به دست آمد که مؤلفه‌هاي شناختي و گرايشي با تعامل يکديگر منجر به مؤلفه‌هاي رفتاري مي‌شوند.

کليدواژه‌ها: رفتار حمايتي، منابع اسلامي، انگيزش، نوع‌دوستي، رفتار ياريگرانه.

سال انتشار: 
1401
شماره مجله: 
58
شماره صفحه: 
7