تدوين پروتكل درماني با طراحي «معنوي ـ مذهبي» براي زوجين متقاضي طلاق و اثربخشي آن بر بهبود راهبردهاي مقابله‌اي و صميميت زناشويي

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 962.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 869.

سال پانزدهم، شماره اول، پياپي 57، بهار 1401، ص 41-62

* فاطمه بيان‌فر/ استاديار دانشکده روان‌شناسي و علوم تربيتي، دانشگاه پيام‌نور تهران، تهران، ايران     f. bayanfar@pnu. ac. ir
علي پريمي/ استاديار دانشکده الهيات، دانشگاه پيام نور تهران، تهران، ايران     parimi@se. pnu. ac. Ir
دريافت: 22/06/1398 ـ پذيرش: 29/10/1398

چکيده
طلاق معتبرترين شاخص آشفتگي زناشويي است. آموزش الگوهاي ارتباطي صميمانه و راهبردهاي مقابله‌اي کارآمد، به‌ويژه با رويکرد معنوي ـ مذهبي، مي‌تواند سطح تعارضات زناشويي را کاهش داده و از طلاق پيشگيري کند. هدف اين پژوهش، تدوين پروتکل درماني «معنوي- مذهبي» و بررسي کارآمدي آن، در بهبود راهبردهاي مقابله‌اي و صميميت زناشويي جهت کاهش احتمال وقوع طلاق بود. نمونه 16 زوج متقاضي طلاق بودند که براي حل تعارضات زناشويي خود به مراکز مشاوره شهر تهران مراجعه کرده بودند. ابزارهاي پژوهش مقياس راهبردهاي مقابله‌اي لازاروس و فولکمن و مقياس صميميت زناشويي اوليا و همکاران و پروتکل درماني معنوي ـ مذهبي بود. گروه آزمايش 16 جلسه 120 دقيقه‌اي دو بار در هفته، تحت درمان «معنوي ـ مذهبي» قرار گرفتند. يافته‌ها تفاوت معناداري بين نمرات دو گروه در سطح P<0.05 را نشان داد. اندازه اثر براي تفاوت‌هاي گروهي بزرگ و قابل توجه بود. نتايج نشان داد که رويکرد درماني «معنوي ـ مذهبي» راهبردي کارآمد، در بهبود شيوه‌هاي مقابله و صميميت زناشويي در زوجين متعارض مي‌باشد و مي‌توان از آن به‌عنوان روش درماني کارآمد در کاهش احتمال طلاق بهره برد.

کليدواژه‌ها: پروتکل درماني، معنوي- مذهبي، راهبردهاي مقابله‌اي، صميميت زناشويي، طلاق.
 

سال انتشار: 
1401
شماره مجله: 
57
شماره صفحه: 
41