رابطه سرمايه ‌روان‌شناختي و خردمندي معلمان با نقش واسطه‌اي توانمندسازي روان‌شناختي

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 962.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 869.
سال شانزدهم، شماره دوم، پياپي 62، تابستان 1402، ص 121-134

 

مهدي برزگر بفرويي/ دانشجوي دکتري روان‌شناسي تربيتي دانشگاه لرستان    mahdibarzegar69@gmail.com
* عزت‌اله قدم‌پور/ دانشيار گروه روان‌شناسي دانشگاه لرستان     ghadampour.e@lu.ac.ir
سيمين غلامرضايي/ استاديار گروه روا‌ن‌شناسي دانشگاه لرستان    gholamrezaei.si@lu.ac.ir
دريافت: 27/12/1399 ـ پذيرش: 06/02/1400
چکيده

هدف اين پژوهش تعيين ميزان رابطه بين «سرمايه‌ روان‌شناختي» و «خردمندي معلمان» با نقش واسطه‌اي «توانمندسازي روان‌شناختي» است. روش پژوهش «توصيفي» از نوع همبستگي و با استفاده از رويکرد معادلات ساختاري بوده است. جامعة آماري پژوهش، همة معلمان مدارس ابتدايي شهرستان ميبد در سال تحصيلي 1399-1400، به تعداد 600 تن بودند. بدين‌منظور، 375 تن از معلمان مقطع ابتدايي شهرستان ميبد با روش «نمونه‌گيري تصادفي ساده» انتخاب شدند و پرسشنامه‌هاي «سرمايه روان‌شناختي»، «توانمندسازي روان‌شناختي» و مقياس «خرد» را تکميل کردند. داده‌ها با استفاده از رويکرد الگوي معادلات ساختاري تحليل گرديدند. نتايج نشان داد الگوي مطرح‌شده از برازش خوبي برخوردار است. نتايج الگو‌يابي نشانگر آن است که بين «سرمايه روان‌شناختي»، «توانمندسازي روان‌شناختي» و «خرد» رابطه‌اي معنا‌دار و مثبت وجود دارد. همچنين سرمايه روان‌شناختي از طريق توانمندسازي روان‌شناختي بر خرد اثرگذار است. اين يافته‌ها نشان مي‌دهد كه با ارتقاي متغيرهاي «سرمايه روان‌شناختي» و «توانمندسازي روان‌شناختي» مي‌توان افزايش خرد را در معلمان انتظار داشت.

کليدواژه‌ها: سرمايه روان‌شناختي، توانمندسازي روان‌شناختي، خرد، معلمان.
 

شماره صفحه: 
121