رابطة صداقت و فروتني با شخصيت، دين، و بهزيستي فاعلي

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 936.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 862.

سال پنجم، شماره سوم، پاييز 1391، ص 25 ـ 40

Ravanshenasi-va ـ Din, Vol.5. No.3, Fall 2012

ناصر آقابابايي*

چكيده

پژوهش حاضر با هدف شناخت جايگاه صداقت و فروتني در شخصيت و دين، و رابطة اين دو فضيلت با بهزيستي فاعلي انجام شد. نمونه‌اي متشكل از 450 دانشجو ـ كه با روشِ در دسترس، نمونه‌گيري شدند ـ در اين پژوهش شركت كردند. براي جمع‌آوري داده‌ها «پرسش‌نامة شخصيت هگزاكو-60»، «مقياس خودارزيابي معنويت»، «علاقه به دين»، «مقياس‌هاي تك‌گويه‌اي جهت‌گيري ديني»، «مقياس شادي فاعلي»، و «مقياس رضايت از زندگي عمومي» به كار رفتند. نتايج، ساختار شش‌عاملي پرسش‌نامة شخصيت هگزاكو را تأييد كرد. صداقت ـ فروتني به‌عنوان عاملي مستقل در كنار پنج عامل شخصيت قرار داشت. اين عامل جديد، با دين‌داري و بهزيستي فاعلي رابطة مثبت داشت. داده‌هاي تجربي، در كنار مرور متون ديني، نشان داد صداقت (در مقايسه با فروتني) اهميت بيشتري براي دين‌داري و بهزيستي دارد. بر اساس اين پژوهش، پرسش‌نامة شخصيت هگزاكو، مقياسي معتبر است و صداقت ـ فروتني، عامل شخصيتي مستقلي است كه نقش مثبتي در بهزيستي دارد.

كليدواژه‌ها: شخصيت، پرسش‌نامة شخصيت هگزاكو، صداقت، فروتني، دين، بهزيستي فاعلي.