اثربخشي مناسك عمره مفرده بر شادكامي و سلامت رواني

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 936.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 862.

سال پنجم، شماره سوم، پاييز 1391، ص 41 ـ 62

Ravanshenasi-va ـ Din, Vol.5. No.3, Fall 2012

محمدرضا احمدي* / عباسعلي هراتيان**

چكيده

پژوهش حاضر به منظور بررسي اثربخشي مناسك عمره بر شادكامي و نيز سلامت رواني دانشجويان انجام گرفته است. جامعه آماري اين تحقيق، كليه كاروان‌هاي دانشجويي عمره‌گزار سال 1386 بوده است. نمونه آماري اين پژوهش 104 نفر از دانشجوياني بوده كه به روش نمونه‌گيري خوشه‌اي از بين دو كاروان دانشجويي عمره‌گزار انتخاب شده‌اند. در اين پژوهش از روش شبه‌تجربي استفاده شده است. داده‌ها به كمك آزمون t، تحليل واريانس و شفه تجزيه و تحليل شده‌اند. ابزارهاي مورد استفاده در تحقيق، پرسش‌نامه شادكامي 29 سؤالي آكسفورد و پرسش‌نامه 28 سؤالي سلامت عمومي است. آزمودني‌ها در سه مرحله، يعني يك ماه قبل از سفر(پيش‌آزمون)، يك روز پس از انجام مناسك عمره مفرده (پس‌آزمون) و يك ماه پس از بازگشت از سفر(پي‌گيري)، پرسش‌نامه‌ها را تكميل كرده‌اند. نتايج پژوهش نشان مي‌دهد كه انجام مناسك عمره مفرده بر سطح شادكامي آزمودني‌ها اثر داشته و آن را افزايش داده و سطح سلامت رواني آنها را بهبود بخشيده است.

كليدواژه‌ها: عمره مفرده، شادكامي و ‌سلامت‌رواني.