جهت‌گيري مذهبي و مركز كنترل بيروني، ارائة الگوي شادكامي در دانش‌آموزان

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 936.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 862.

سال پنجم، شماره چهارم، زمستان 1391، ص 105 ـ 119

Ravanshenasi-va ـ Din, Vol.5. No.4, Winter 2013

نرگس شفيعي* / فاطمه شهابي زاده** / هادي پورشافعي***

چكيده

هدف پژوهش حاضر، بررسي نقش جهت گيري مذهبي و مركز كنترل بيروني در ارائة الگوي شادكامي است. پانصد دانش آموز با روش چندمرحله اي از بين مدارس مقطع متوسطة شهرستان خوسف در سال تحصيلي 91ـ1390، مقياس هاي جهت گيري مذهبي، مركز كنترل بيروني و شادكامي را تكميل كردند و براي تحليل نتايج، از روش تحليل عاملي و تحليل مسير بهره گرفته شد. نتايج نشان داد، تنها جهت گيري بيروني مذهبي به طور غيرمستقيم از طريق افزايش مركز كنترل بيروني، موجب كاهش شادي در زندگي مي شود و به طور مستقيم كاهش دهندة شادي در روابط اجتماعي است. بنابراين، نه تنها بررسي نقش جهت گيري مذهبي بيروني در ادراك شادكامي مهم مي باشد، بلكه مركز كنترل، تبيين كنندة نقش جهت گيري مذهبي بر شادكامي است.

كليدواژه ها: جهت گيري مذهبي، مركز كنترل بيروني، شادكامي.