بررسي رابطة خوش‌بيني اسلامي، افسردگي و سبك‌هاي مقابله با استرس در دانشجويان

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 936.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 862.

سال ششم، شماره اول، بهار 1392 ، ص 29 ـ 44

Ravanshenasi-va ـ Din, Vol.6. No.1, Spring 2013

حسين رادي* / سمانه مشايخي** / نجيب‌الله نوري***

چكيده

هدف اين پژوهش، تعيين رابطه ميان خوش‌بيني اسلامي، افسردگي و سبك‌هاي مقابله با استرس در دانشجويان بود. از ميان جامعة آماري دانشجويان شركت‌كننده در طرح ولايت مشهد مقدس سال 1391، 224 نفر (100 پسر، 124 دختر) به‌عنوان نمونة آماري به روش تصادفي ساده انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسش‌نامة خوش‌بيني اسلامي، افسردگي بك و سبك‌هاي مقابله لازاروس بود. براي تحليل داده‌ها از روش آماري همبستگي پيرسون و رگرسيون ساده و چندگانه استفاده شد. يافته‌ها نشان داد كه خوش‌بيني اسلامي، افسردگي و سبك‌هاي مقابله داراي رابطة معنادار بوده و خوش‌بيني اسلامي‌ و سبك‌هاي مقابله شاخص خوبي براي پيش‌بيني افسردگي هستند. همچنين افراد داراي خوش‌بيني اسلامي، كمتر دچار افسردگي مي‌شوند و در برخورد با رويدادهاي تنش‌زا از مقابله‌هاي مؤثر استفاده مي‌كنند.

كليدواژه‌ها: روان‌شناسي مثبت‌گرا، خوش‌بيني اسلامي، افسردگي، سبك‌هاي مقابله.