رابطه الگوهاي ارتباطي زنان و مردان با توجه به پايبندي مذهبي و رضامندي زناشويي در روابط زوجين

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 936.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 862.

سال ششم، شماره اول، بهار 1392 ، ص 91 ـ 109

Ravanshenasi-va ـ Din, Vol.6. No.1, Spring 2013

محمد ثناگويي*

چكيده

پژوهش حاضر با هدف بررسي رابطة الگوهاي ارتباطي زنان و مردان بر اساس پايبندي مذهبي و رضامندي زناشويي انجام شده است. حجم نمونة پژوهش كه با روش چند مرحله‌اي و به شكلي تصادفي انتخاب شد، شامل 121 زوج (242 نفر) از زوج‌هاي مراكز دانشگاهي تربيت معلم و حوزوي شهر اصفهان بود. براي ‌اندازه‌گيري متغيرهاي پژوهشي از پرسش‌نامة الگوهاي ارتباطي زوجين كريستنسن و سالاوي و پرسش‌نامه مقياس رضامندي زناشويي اسلامي جديري و پرسش‌نامة پايبندي مذهبي جان‌بزرگي استفاده شد. داده‌ها با شاخص‌هاي آماري آزمون t مستقل، تحليل واريانس چندراهه و رگرسيون چندمتغيره، تحليل شدند. نتايج پژوهش نشان مي‌دهد كه زنان بيش از مردان الگوي متوقع را در روابط دوجانبه به‌كار مي‌گيرند. زنان بيش از مردان پايبندي‌هاي مذهبي دارند. زنان كمتر از مردان احساس رضامندي زناشويي دارند. زناني كه پايبند به مذهب‌اند كمتر الگوهاي ارتباطي معيوب را برمي‌گزينند. زنان در الگوهاي ارتباطي توقع ـ كناره‌گيري بيشتر احساس رضامندي مي‌كنند و اگر در الگوي اجتنابي قرار گيرند، بيشتر احساس نارضامندي مي‌كنند.

كليدواژه‌ها: رضامندي زناشويي، الگوهاي ارتباطي زوجين، پايبندي مذهبي، اختلافات جنسيتي.