اثربخشي ياد خدا بر خود‌مهارگري بر اساس منابع اسلامي

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 936.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 862.

سال ششم، شماره دوم، تابستان 1392 ، ص 19 ـ 30

Ravanshenasi-va ـ Din, Vol.6. No.2, Summer 2013

رحيم ناروئي* / علي‌محمد صالحي** / غلامرضا جندقي***

چکيده

اين پژوهش، با هدف تعيين اثربخشي ياد خدا بر خودمهارگري براساس منابع اسلامي ‌انجام شده است. روش پژوهش، نيمه‌تجربي از نوع پيش‌آزمون ‌ پس‌آزمون با گروه کنترل بوده است. جامعة آماري اين پژوهش شامل طلاب زن و طلاب مرد حوزه علميه قم در سال 1391-1390 بوده است. نمونة اين پژوهش، 50 نفر از طلاب (30 نفر مرد و 20 نفر زن) بوده که به‌صورت نمونه در دسترس در دو گروه آزمايش و کنترل جايگزين شده‌اند. ابزار ‌‌اندازه‌گيري، پرسش‌نامه خودمهارگري رفيعي‌‌هنر بوده است. متغير مستقل بستة ذکر محقق‌ساخته بود که در سه هفته به گروه آزمايش ارائه شده است. يافته‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS و آزمون t و آناليز کواريانس، تحليل شده است. نتايج نشان مي‌دهد که ياد خدا ميزان خودمهارگري افراد را افزايش داده است.

کليد‌واژه‌ها: ياد خدا، خودمهارگري، منابع اسلامي.