سلامت و بيماري آدمي ‌از منظر جلال‌الدين محمد مولوي رويكردي وجودگرايانه

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 936.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 862.

سال ششم، شماره چهارم، پياپي 24، زمستان 1392، ص 39 ـ 62

فاطمه تقي‌ياره / پژوهشيار فوق دکتري دانشگاه شهيد بهشتي و عضو هيئت علمي مرکز راهبري مهندسي فرهنگي بوشهر

 f.yareh@yahoo.com

غلامرضا اعواني / استاد دانشگاه شهيد بهشتي

دريافت: 26/ 4/ 1392ـ پذيرش: 2/ 9/ 1392

چکيده

اين پژوهش، سلامت و بيماري آدمي ‌را از منظر جلال‌الدين محمد مولوي و با رويکردي وجودگرايانه مورد مطالعه قرار داده است. مطابق با يافته‌هاي پژوهش مي‌توان گفت: بروز حالات روان‌شناختي مانند افسردگي، اختصاص به افرادي ندارد که داراي تاريخچه‌اي از صدمات روان‌شناختي دوران کودکي‌اند، بلکه در همه انسان‌ها عموميت دارد. يافتة اصلي پژوهش‌ اينکه، انگيزة اساسي در انسان ارادة ربط نامتناهي است. اين پژوهش مدعي است که گسست در وجه ربطي خاص، مي‌تواند از‌جمله علل اساسي بيماري‌هاي روان باشد. ازاين‌رو، پيشرفت در شکل‌دهي مجدد آن، منجر به کاهش اختلالات مي‌گردد. ‌اين مطالعه در چارچوب پژوهش‌هاي کيفي و با روش استنتاج تحليلي به انجام رسيده است.

کليد‌واژه‌ها: سلامت، بيماري، جلال‌الدين محمد مولوي.