مراقبت، تجارب روزانه و بهزيستي معنوي در پرستاران بيمارستان‌هاي شهر تهران

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 936.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 862.

سال ششم، شماره چهارم، پياپي 24، زمستان 1392، ص 119 ـ 132

سميه برجعلي‌لو / دانشجوي دکتري روان‌شناسي تربيتي دانشگاه شهيد بهشتي s_borjalilu@sbu.ac.ir

شهريار شهيدي / دانشيار گروه روان‌شناسي دانشگاه شهيد بهشتي shahriarshahidi@hotmail.com

اميرحسين امامي / دانشيار دانشگاه علوم پزشکي تهران

دريافت: 24/ 11/ 1391ـ پذيرش: 15/ 5/ 1392

چکيده

هدف اين پژوهش تعيين رابطه مراقبت، تجارب روزانه و بهزيستي معنوي در پرستاران شهر تهران بود. با استفاه از روش نمونه‌گيري تصادفي خوشه‌اي، نمونه‌اي شامل 250 نفر از پرستاران (188 نفر زن و 66 نفر مرد) بيمارستان‌هاي شهر تهران انتخاب شدند و به سه پرسش‌نامه مراقبت معنوي، تجارب روزانه معنوي و بهزيستي معنوي پاسخ دادند. نتايج نشان داد که ادراک پرستاران از ميزان مراقبت، تجارب روزانه و بهزيستي معنوي خود بالا است (001/ 0>p). نتايج ضرايب همبستگي و تحليل رگرسيون نشان داد که مراقبت معنوي با تجارب روزانه معنوي و بهزيستي معنوي رابطه مثبت و معناداري دارد (001/ 0>P و F=16.3) و تجارب روزانه معنوي و بهزيستي معنوي به‌طور مشترک 42 درصد از تغييرات مراقبت معنوي را تبيين مي‌کند. بنابراين، نتايج اين پژوهش نشان مي‌دهد که توانمندي دروني پرستاران همچون ارتقاء بهزيستي معنوي ايشان و آماده کردن بستري براي تجربه معنوي، زمينه را براي مراقبت معنوي در ايشان فراهم مي‌کند.

کليد‌واژه‌ها: مراقبت معنوي، تجارب روزانه معنوي، بهزيستي معنوي و پرستار.