كارآيي مدل آموزشي مبتني بر معنويت بر بهبود مؤلفه‌هاي كيفيت زندگي در دانش‌آموزان

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 936.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 862.

سال هفتم، شماره اول، پياپي 25، بهار 1393، ص 5 ـ 16

 يزدان موحدي / کارشناس ارشد روان‌شناسي دانشگاه تبريز yazdan_movahedi@yahoo.com

کلثوم کريمي‌نژاد / کارشناس ارشد مشاوره خانواده علوم پزشكي لرستان

تورج‌‌ هاشمي‌نصرت‌آبادي / دانشيار گروه روان‌شناسي دانشگاه تبريز

معصومه موحدي / کارشناس ارشد مشاوره خانواده علوم پزشكي لرستان masumemovahedi@yahoo.com

دريافت: 11/ 3/ 1392- پذيرش: 20/ 7/ 1392

چکيده

هدف پژوهش حاضر شناسايي ميزان کارايي مدل آموزشي مبتني بر معنويت بر بهبود مؤلفه‌هاي کيفيت زندگي در دانش‌آموزان بود. ‌اين پژوهش، از طرح پيش‌آزمون- پس‌آزمون و پيگيري با گروه کنترل استفاده شد. نمونه شامل 40 دانش‌آموز از ميان 460 هزار دانش‌آموز دختر دبيرستاني شهرستان خرم‌آباد بود که طبق معيار نقطه برش در سطح نامطلوبي قرار داشتند، انتخاب شدند. 20 نفر براي گروه آزمايش و 20 نفر براي گروه کنترل انتخاب شدند. مداخله مبتني بر آموزش معنويت طي 8 جلسه نود دقيقه‌اي، هر هفته يک جلسه اجرا شد. پس از اتمام جلسات آزمون کيفيت زندگي روي دو گروه اجرا گرديد. دو ماه بعد، مجداً آزمون کيفيت زندگي به‌عنوان دوره پيگيري بر روي هر دو گروه انجام شد. تحليل داده‌‌ها با استفاده از تحليل كوواريانس، نشان داد که بين ميانگين نمره‌هاي پس‌آزمون گروه آزمايش و کنترل تفاوت معني‌داري وجود داشت (P<0/01)، به نحوي که مداخله مبتني بر آموزش معنويت موجب بهبود مؤلفه‌هاي کيفيت زندگي در گروه آزمايش شده است. با توجه به تأثير مثبت باورها و اعمال مذهبي در سلامت روان، استفاده از ‌اين ظرفيت‌‌ها در برنامه‌ريزي اقدام‌هاي بهداشت رواني، بخصوص در مورد دانش‌آموزان توصيه مي‌شود.

کليدواژه‌ها: آموزش معنويت، کيفيت زندگي، دانش‌آموزان.