بررسي نظريه‌هاي همسرگزيني و نقد آنها با تكيه بر منابع اسلامي و روان‌شناسي

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 936.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 862.

سال هفتم، شماره اول، پياپي 25، بهار 1393، ص 31 ـ 46

 هادي حسين‌خاني نائيني / استاديار مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره) h.hosseinkhani@yahoo.com

مسعود جان‌بزرگي / دانشيار روان‌شناسي پژوهشگاه حوزه و دانشگاه                                        janbo@rihu.ac.ir

بهروز مهرام / استاديار دانشگاه فردوسي مشهد

دريافت: 16/ 7/ 1391- پذيرش: 22 /12/ 1391

چکيده

آمار بالاي طلاق زوجين در سال‌هاي آغازين زندگي، نشانگر اين است که انتخاب ناصحيح يکي از عوامل مؤثر در ناسازگاري و عدم تفاهم همسران محسوب مي‌شود. بر اين اساس، انتخاب همسر مرحله‌اي سرنوشت‌ساز در زندگي هر فرد به‌شمار مي‌رود. در خصوص همسرگزيني، ديدگاه‌هاي متفاوتي از سوي روان‌شناسان و جامعه‌شناسان ارائه شده و هر‌يک از اين ديدگاه‌ها، انتخاب همسر را از منظر خاص خود بررسي کرده‌اند. بنابراين هدف اين پژوهش، که با روش توصيفي- تحليلي انجام شد، بررسي نظريه همسان‌همسري، فرضيه همانندي، نظريه نيازهاي مکمل و نظريه مبادله معرفي و سپس نقد آنها مي‌باشد. در نقد ديدگاه‌هاي مذکور، علاوه بر استفاده از يافته‌هاي تجربي، منابع اسلامي ‌نيز به کار گرفته شده است. به نظر مي‌رسد در ديدگاه اسلامي، بر همسان‌همسري ديني و هماهنگي در ميزان دين‌داري و نيز برخي خصوصيات اخلاقي از قبيل پاکدامني تأکيد و بر عدم اهميت ابعاد ديگر همساني تصريح شده است.

کليد‌واژه‌ها: ازدواج، انتخاب همسر، نظريات همسر‌گزيني.