نقش باور به مقدس بودن ازدواج در شادكامي

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 936.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 862.

سال هفتم، شماره اول، پياپي 25، بهار 1393، ص 47 ـ 58

 محمدسجاد صيدي / دانشجوي دكتري مشاوره دانشگاه خوارزمي                    sey110@hotmail.com

علي‌محمد نظري / دانشيار گروه مشاوره دانشکده علوم تربيتي و روان‌شناسي دانشگاه خوارزمي

محمد ابراهيمي / دانشجوي کارشناسي ارشد مشاوره توانبخشي دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي

دريافت: 24/ 6/ 1392- پذيرش: 30/ 11/ 1392

چکيده

اين پژوهش با هدف تعيين نقش راهبردهاي حفظ رابطه، ارتباط حل مسئله و باور به تقدس ازدواج در شادکامي ‌زناشويي و نيز آزمون نقش واسطه‌اي متغيرهاي ارتباطي انجام گرفت. بدين منظور تعداد 358 نفر از متأهلان شهرستان مريوان به شيوة نمونه‌گيري از جامعه در دسترس انتخاب شدند. ابزار پژوهش عبارتند از: ارتباط حل مسئله خانواده (FPSCI)، مقياس تقدس ازدواج، مقياس ارتباط در خانواده (FCS)، و خرسندي زناشويي (MHS). از تحليل واريانس يک راهه و تحليل مسير براي آزمون فرضيه‌ها استفاده شد. نتايج تحليل نشان داد که باور به تقدس ازدواج، استفاده بيشتر از راهبردهاي مثبت‌گرايي، باز و راحت بودن، اطمينان و دل‌گرمي‌دادن، شبکه‌هاي اجتماعي، تقسيم وظايف، نصيحت کردن و مديريت تعارض را در پي دارد و موجب ارتقا ارتباط تأييد و کاهش ارتباط آتش افروز مي‌شود. همچنين نقش واسطه‌اي راهبردهاي حفظ رابطه و ارتباط حل مسئله مورد تأييد قرار گرفت. بنابراين، مي‌‌توان گفت: باور افراد به تقدس ازدواج، يک باور شناختي مفيد بوده که مي‌تواند رابطه زناشويي را به محيطي امن براي رشد و بالندگي زوج تبديل کند.

کليد‌واژه‌ها: تقدس ازدواج، راهبردهاي حفظ رابطه، ارتباط حل مسئله، شادکامي ‌زناشويي.