بررسي تأثير زوج‌درماني اسلامي بر صميميت زناشويي

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 962.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 869.

سال هفتم، شماره اول، پياپي 25، بهار 1393، ص 59 ـ 70

 اعظم محمودزاده / كارشناسي ارشد مشاوره دانشگاه خاتم تهران               amahmudzadeh@ymail.com

 سيمين حسينيان / استاد گروه مشاوره دانشگاه الزهرا                                   hosseinian@alzahra.ac.ir

سيداحمد احمدي / استاد گروه مشاوره دانشگاه اصفهان                                        ‌ sahmad@edu.ui.ir

مريم فاتحي‌زاده / دانشيار گروه مشاوره دانشگاه اصفهان

دريافت: 20/ 7/ 1392- پذيرش: 15/ 12/ 1392

چكيده

اين پژوهش با هدف شناسايي تأثير زوج‌درماني اسلامي بر صميميت زناشويي انجام شده است. روش اين پژوهش، نيمه‌تجربي از نوع پيش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه كنترل بوده است. نمونه اين پـژوهش، 20 زوج مراجعه‌كننده به مراكز مشاوره اصفهان در سال 1388 بوده كه به‌صورت تصادفي در دو گروه آزمايش (10 زوج) و كنترل (10 زوج) جايگزين شدند. نتايج نشان داد كه زوج‌درماني اسلامي، صميميت و ابعاد صميميت زناشويي (صميميت عاطفي، ارتباطي، فيزيكي، اجتماعي- تفريحي، مذهبي و روان‌شناختي) را افزايش داده است (01/ 0>p). تأثير زوج‌درماني اسلامي بر صميميت زنان و مردان يكسان بوده است. با توجه به اهميت روابط صميمانه در احساس رضايت‌مندي زناشويي از يک‌سو، و فرهنگ اسلامي کشور از سوي ديگر، آموزش آموزه‌هاي جامع، اصيل و مطمئن دين اسلام به همسران مي‌تواند بسيار مفيد واقع شود.

کليدواژه‌ها: آموزه‌هاي اسلامي، زوج‌درماني اسلامي، صميميت زناشويي.