پيش‌بيني‌كنندگي سبك زندگي براساس نگرش مذهبي و تعهد اخلاقي در افراد داراي تجربة طلاق و افراد بدون تجربة طلاق

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 936.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 862.

سال هفتم، شماره دوم، پياپي 25، تابستان1393

 فرزانه خالقي دهنوي / دانشجوي کارشناسي ارشد روان‌شناسي عمومي دانشگاه اصفهان   khaleghi_farzaneh@yahoo.com
فريبا يزدخواستي / استاديار گروه روان‌شناسي دانشگاه اصفهان   faribayazdkhasti@yahoo.com
دريافت: 12/7/1392- پذيرش: 21/12/1392
چکيده
هدف اين پژوهش، پيش‌بيني سبک زندگي براساس نگرش مذهبي و تعهد اخلاقي در افراد داراي تجربه طلاق و افراد بدون تجربة طلاق است. اين پژوهش از نوع توصيفي- همبستگي مي‌باشد. جامعه آماري شامل کليه زنان و مردان متقاضي شهر اصفهان (متقاضي طلاق و غيرمتقاضي طلاق) بود که 103 نفر از ميان افراد متقاضي طلاق و 102 نفر از ميان افراد غيرمتقاضي طلاق، با روش نمونه‌گيري در دسترس انتخاب شدند. پرسش‌نامة نگرش سنج مذهب، پرسش‌نامة تعهد زناشويي و پرسش‌نامة سبک زندگي به‌عنوان ابزار پژوهش، مورد استفاده قرار گرفتند. براي تحليل داده‌ها از همبستگي پيرسون و رگرسيون گام به گام استفاده شد. يافته‌ها نشان داد که افراد داراي تجربة طلاق و نيز افراد بدون تجربة طلاق، تنها نگرش مذهبي مي‌تواند به‌طور معناداري سبک زندگي را پيش‌بيني نمايد. بنابراين، مي‌توان گفت: صرف‌نظر از تجربه يا عدم تجربة طلاق، نگرش مذهبي يکي از عوامل مهم مرتبط با سبک زندگي محسوب مي‌شود.
کليدواژها: طلاق، سبک زندگي، نگرش مذهبي، تعهد اخلاقي.