رابطه احساس قدرداني نسبت به خدا با شخصيت و كاركردهاي مثبت رواني در ايران و لهستان

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 962.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 869.

سال هفتم، شماره دوم، پياپي 25، تابستان1393

ناصر آقابابايي / دانشجوي دکتري روان‌شناسي عمومي دانشگاه علامه طباطبائي  naseragha@gmail.com
آگاتا بلچنيو / استاديار دانشگاه کاتوليک جان پل دوم لوبلين
دريافت: 1/9/1392- پذيرش:31/1/1393
چکيده
هدف اين پژوهش، بررسي رابطه احساس قدرداني نسبت به خدا با کارکردهاي مثبت رواني و عامل‌هاي شخصيت بود. 226 دانشجوي ايراني و 220 دانشجوي لهستاني به «پرسش‌نامه قدرداني نسبت به خدا»، «پرسش‌نامه شخصيت هگزاکو-60»، «مقياس شادي فاعلي»، «مقياس رضايت از زندگي»، و «مقياس حرمت خود روزنبرگ» پاسخ دادند. يافته‌ها نشان داد که در هر دو بافت، احساس قدرداني نسبت به خدا با نمره‌هاي بالا در شادي، رضايت از زندگي، حرمت خود، صداقت- فروتني، و برون‌گرائي رابطه مثبت داشت. احساس قدرداني نسبت به خدا، پس از کنترل شخصيت نيز توانست مقادير معناداري از تغييرات در کارکردهاي مثبت رواني را پيش‌بيني کند. همچنين يافته‌هاي اين پژوهش نشان داد که نقش مثبت قدرداني مستقل از شخصيت است و داراي عموميت ميان- فرهنگي مي‌باشد.
کليدواژها: قدرداني، دين، خدا، شادي، شخصيت، هگزاکو.