شناسايي و تحليل ارزش‌ها در دانشجويان دكتري

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 936.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 862.

سال هفتم، شماره اول، پياپي 25، بهار 1393

منصور بيرامي / دانشيار گروه روان‌شناسي دانشگاه تبريز                                                             

? سينا شفيعي سورک / دانشجوي دکتري روان‌شناسي تربيتي دانشگاه تبريز           Sina_Shafiei@tabrizu.ac.ir

دريافت: 16/3/1392 ـ پذيرش: 1/9/1392

چکيده

هدف پژوهش، که با روش پديدارشناسي انجام گرفت، شناسايي ارزش‌ها در دانشجويان دورة دکتري و مقايسة آن با مقياس‌هاي رايج و توضيح تفاوت‌هاي احتمالي بود. نمونة پژوهش، شامل 14 نفر از دانشجويان پسر گروه‌هاي آموزشي مختلف دانشگاه تبريز بود که طي يک مصاحبه سازمان‌نيافته ارزش‌‌هايشان را بازگفتند. تحليل داده‌ها با روش اميت و همكاران (1999) انجام شد. متغير‌هاي حاصل از مطالعه عبارتند از: ارزش‌هاي اخلاقي، ارزش‌هاي ديني، ارزش‌هاي خانوادگي، ارزش‌هاي اجتماعي، ارزش‌هاي مادي، ارزش‌هاي ملي، نوع‌دوستي، پيشرفت شخصي، مفيد بودن، نمايش خود واقعي، احترام نفس و ايمني. نتايج پژوهش بيانگر وجود متغير‌هاي مساعد در نظام ارزشي دانشجويان دورة دکتري در جامعه است. همچنين اين نتايج نشان مي‌دهد که ارزش‌هاي دانشجويان دکتري متفاوت از ارزش‌هاي مطرح در مقياس‌هاي رايج مي‌‌باشد، بنابراين، اين مقياس‌ها کارآمدي لازم براي بررسي ارزش‌هاي گروه مذکور را ندارد. يافته‌هاي حاصل مي‌تواند مورد استفادة نظام آموزش عالي و مؤسسات متقاضي افراد داراي تحصيلات بالا قرار گيرد.

کليد‌واژه‌ها: نظام ارزشي، دانشجويان دکتري، پديدارشناسي.