بررسي اثربخشي درمان يكپارچه توحيدي بر ميزان پرخاشگري زندانيان قم

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 936.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 862.

سال هفتم، شماره اول، پياپي 25، بهار 1393

سيدمحمدعلي محمدي / كارشناس ارشد روان‌شناسي عمومي دانشگاه اصفهان      s.kehangi@yahoo.com

محمدباقر كجباف / دانشيار گروه روان‌شناسي دانشگاه اصفهان                       m.b.kaj@edu.ui.ac.ir

محمدرضا عابدي / دانشيار گروه مشاوره دانشگاه اصفهان                                                           

دريافت: 14/5/1392 ـ پذيرش: 20/10/1393

چکيده

اين پژوهش، با هدف بررسي اثربخشي درمان يكپارچه توحيدي بر ميزان پرخاشگري زندانيان زندان مركزي قم انجام شده است. بدين منظور، نمونه‌ها به‌صورت تصادفي چند‌مرحله‌اي انتخاب شدند. از كل جامعه آماري تعداد 30 نفر به‌صورت تصادفي انتخاب و در دو گروه 15 نفره، شامل يك گروه آزمايش و يک گروه کنترل قرار گرفتند. گروه آزمايش تحت هشت جلسه گروه درماني 90 دقيقه‌‌اي به شيوه يكپارچه توحيدي به‌منظور کاهش رفتارهاي پرخاشگرانه قرار گرفت. گروه کنترل تحت هيچ برنامه‌اي قرار نگرفت. بلافاصله بعد از پايان جلسات درماني، پس‌آزمون و دو ماه پس از پايان جلسات، آزمون پيگيري صورت گرفت. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. نتايج تحليل کوواريانس نشان داد که درمان يكپارچه توحيدي موجب کاهش معني‌دار ميزان پرخاشگري آزمودني‌ها در مراحل پس‌آزمون و پيگيري مي‌گردد (P < 0/01).

کليد‌واژه‌ها: درمان يکپارچه توحيدي، پرخاشگري، زندانيان.