مقايسه مشكلات رفتاري كودكان در خانواده‌هاي تك فرزند و دو فرزند

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 936.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 862.

سال هفتم، شماره اول، پياپي 25، بهار 1393

سيدعباس‌ ساطوريان / دانشجوي کارشناسي ارشد روان‌شناسي خانواده مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني            sabbas61@gmail.com

کارينه طهماسيان / استاديار پژوهشکده خانواده دانشگاه شهيد بهشتي                                      ktahmassian@yahoo.com

محمدرضا احمدي / استاديار گروه روان‌شناسي مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني               m.r.Ahmadi313@Gmail.com

دريافت: 1/11/1392 ـ پذيرش: 16/3/1393

چکيده

پژوهش حاضر‌ به مقايسه ميزان مشکلات رفتاري بروني‌سازي و دروني‌سازي‌شده دانش‌آموزان مقطع ابتدايي در خانواده‌هاي تک فرزند و دو فرزند شهرستان يزد مي‌پردازد. روش اين پژوهش از نوع علّي- مقايسه‌اي است. نمونه مورد پژوهش، 308 نفر از دانش‌آموزان پايه اول تا ششم مدارس ابتدايي شهرستان يزد (163 تک فرزند و 145 دو فرزند)، به همراه والدين آنان هستند که به‌صورت نمونه‌گيري خوشه‌اي تصادفي انتخاب شدند. ابزار اين پژوهش، سياهة رفتاري کودکان (CBCL) به همراه فرم اطلاعات جمعيت‌شناختي محقق‌ساخته است. نتايج آزمون تحليل واريانس يک‌راهه، حاکي از معناداري تفاوت ميانگين مشکلات رفتاري اعم از مشکلات بروني‌سازي و دروني‌سازي، ميان تک فرزندي‌ها و دو فرزندي‌ها بود. براساس يافته‌هاي به‌د‌ست‌آمده مي‌توان گفت: کودکان خانواده‌هاي دو فرزند، در مشکلات رفتاري اعم از مشکلات دروني‌سازي و مشکلات بروني‌سازي، ميانگين کمتر و وضعيت کاملاً بهتري نسبت به تک فرزندي‌ها دارند.

كليدواژه‌ها: مشکلات رفتاري، دروني‌سازي، بروني‌سازي، تک فرزند، دو فرزند، کودکان.