رابطه شيوه‌هاي فرزند پروري ادراك‌شده با طرحواره‌هاي ناسازگار اوليه و جهت‌گيري مذهبي

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 936.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 862.

سال هفتم، شماره اول، پياپي 25، بهار 1393

مريم حاجي كاظم تهراني / کارشناس ارشد روان‌شناسي خانواده دانشگاه علم و فرهنگ                     m_tehrani1@yahoo.com

معصومه اسمعيلي / استاديار دانشگاه علامه طباطبائي                                                           masesmaeily@yahoo.com

علي فتحي آشتياني / استاد دانشگاه علوم پزشكي بقيه‌الله                                                                   afa1337@gmail.com

دريافت: 21/7/1392 ـ پذيرش: 27/12/1392

چکيده

اين پژوهش به‌منظور شناسايي رابطۀ شيوه‌هاي فرزندپروري ادراک‌شده با طرحواره‌هاي ناسازگار اوليه و جهت‌گيري مذهبي صورت گرفته است. بدين منظور، 300 دانش‌آموز دختر مقطع دوم و سوم دبيرستان به شيوۀ نمونه‌گيري طبقه‌اي خوشه‌اي انتخاب شدند و پرسش‌نامه‌هاي ابعاد رفتاري والدين شيفر، فرم کوتاه طرحواره‌هاي ناسازگار اوليۀ يانگ و جهت‌گيري مذهبي آلپورت را تکميل کردند. داده‌ها، با استفاده از روش‌هاي آماري ضريب همبستگي پيرسون و رگرسيون چندگانه مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. نتايج به‌دست‌آمده نشان داد که شيوۀ فرزندپروري با بُعد غالب محبت پيش‌بيني‌کنندۀ معناداري براي سطوح پايين‌تر طرحواره‌هاي ناسازگار اوليۀ محروميت هيجاني، انزواي اجتماعي/ بيگانگي، نقص/ شرم، وابستگي/ بي‌کفايتي، خودتحول نيافته/ گرفتار، اطاعت، بازداري هيجاني، معيارهاي سرسختانه/ عيب‌‌جويي افراطي و خويشتن‌داري/ خودانضباطي ناکافي و جهت‌گيري مذهبي بيروني و سطوح بالاتر جهت‌گيري مذهبي دروني است. همچنين نتايج نشان داد شيوۀ فرزندپروري با بُعد غالب کنترل نيز پيش‌بيني‌کنندۀ معناداري براي سطوح بالاتر طرحواره‌هاي ناسازگار اوليۀ محروميت هيجاني، بي‌اعتمادي/ بدرفتاري، نقص/ شرم، اطاعت و‌ ايثار است.

کليد‌واژه‌ها: شيوه‌هاي فرزندپروري، طرحواره‌هاي ناسازگار اوليه و جهت‌گيري مذهبي.