رابطه بهزيستي معنوي و اميدواري با رضايت از زندگي در سالمندان

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 936.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 862.

سال هفتم، شماره اول، پياپي 25، بهار 1393

ابولقاسم يعقوبي / دانشيار گروه روان‌شناسي دانشگاه بوعلي‌سينا همدان                                            yaghobi41@yahoo.com

حسين محققي / استاديار گروه روان‌شناسي دانشگاه بوعلي‌سينا همدان                                                                           

فريبا منظمي‌تبار / دانشجوي دكترا گروه روان‌شناسي دانشگاه بوعلي سينا همدان                   fmonazamitabar@yahoo.com

دريافت: 24/5/1392 ـ پذيرش: 20/10/1392

چکيده

هدف اين پژوهش شناسايي رابطه بهزيستي معنوي و اميدواري با رضايت از زندگي در سالمندان مي‌باشد. روش پژوهش حاضر توصيفي از نوع همبستگي است و 85 نفر (46 مرد و 39 زن) از ساكنان خانة سالمندان همدان و ملاير انتخاب و به پرسش‌نامه‌هاي بهزيستي معنوي، اميدواري، و رضايت از زندگي پاسخ دادند. تحليل نتايج با استفاده از ضريب همبستگي پيرسون، آزمون t مستقل، و تحليل رگرسيون صورت گرفت. نتايج نشان داد که بين بهزيستي معنوي (65/0=r) و اميدواري (45/0=r)، با رضايت از زندگي رابطه معنادار وجود داشت (01/0>p). همچنين نتايج تحليل رگرسيون نشان داد که بهزيستي معنوي و اميدواري قادرند كه 40 درصد از واريانس رضايت از زندگي سالمندان را تبيين کنند. در متغير‌هاي اميدواري (03/2=t، 05/0>p) و رضايت از زندگي ميانگين مردان بيشتر از زنان و در ساير خرده‌مقياس‌ها بين دو گروه تفاوت معناداري وجود نداشت. نتايج نهايي نشان مي‌دهد كه بين بهزيستي معنوي و اميدواري با رضايت از زندگي در سالمندان رابطه معنادار مثبت وجود دارد. اين دو متغير سهم قابل‌توجهي از واريانس رضايت از زندگي را تبيين مي‌کنند.

کليدواژه‌ها: رضايت از زندگي، بهزيستي معنوي، اميدواري،.