نمودهاي وسواس ـ ناخودداري وارسي در ميان افراد مذهبي و راه كارهاي درماني آن براساس روايات اسلامي

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 962.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 869.

سال هفتم، شماره چهارم، پياپي 28، زمستان 1393

رحيم ناروئي نصرتي / استاديار گروه  روان شناسي مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره    rnarooei@yahoo.com

دريافت: 11/12/1393- پذيرش: 30/05/1393

چکيده

هدف اين پژوهش معرفي نمودهاي وسواس ـ  ناخودداري وارسي در ميان افراد ديندار و ارائه راهکارهاي درماني آن، براساس روايات اسلامي  مي باشد. اين نمودها، براساس روايات اسلامي،  بخصوص روايات شيعي به روش اجتهاد ديني گردآوري گرديد. سپس راهکارهاي درماني اين نمودها، به همين شيوه از منابع معتبر استنباط و معرفي گرديده است. در اين پژوهش، شش نمود شايع براي وسواس - ناخودداري وارسي در ميان افراد مذهبي به دست آمد: الف. وارسي اعضاي دفعي بدن، ب. وسواس وارسي وضو، ج. وسواس وارسي غسل، د. وسواس وارسي اداي دين و حق الناس، هـ . وسواس وارسي نماز، ز. وسواس وارسي قصد قربت و احساس ريا. براي درمان اين وسواس ها، شش مؤلفه در هم تنيده کشف گرديد: 1. انکار و عدم پذيرش احساس هاي دريافتي، 2. تعيين نوع شناخت براي عمل کردن، 3. تعيين دقيق حد و مرز رفتار، 4. عمل کردن به شناخت هاي صحيح، 5. پيوستگي عمل، 6. اجتناب از عمل کردن به باورهاي نادرست.

كليد واژه ها: وسواس- ناخودداري وارسي، وارسي اعضاي دفعي بدن، وارسي وضو، وارسي غسل، وارسي اداي دين و حق الناس، وارسي نماز، وارسي احساس ريا و قصد قربت.