رابطه آخرت نگري و پنج عامل شخصيت در دانشجويان

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 962.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 869.

سال هفتم، شماره چهارم، پياپي 28، زمستان 1393

فاطمه پور ابراهيمي / كارشناسي ارشد علوم تربيتي دانشگاه آزاد تهران مركز و مدرس دانشگاه فرهنگيان پرديس شهيد باهنر كرمان

مسعود كريمي فر / كارشناسي ارشد روان شناسي عمومي دانشگاه علامه طباطبائي masoudkarimi.psy@gmail.com

سالار رضائي نژاد / كارشناسي ارشد روان شناسي دانشگاه علامه طباطبائي

وحيد منظري توكلي / دانشجوي دكتراي روان شناسي دانشگاه اصفهان و عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، بافت، ايران manzari.v63@gmail.com

دريافت: 20/08/1392- پذيرش: 25/01/1393

چكيده

ميل به بقا يكي از بنيادي ترين انگيزه هاي انسان و يكي از ابعاد مهم معنويت، نگرش به جهان پس از مرگ (آخرت نگري) است. هدف اين پژوهش، بررسي رابطه آخرت نگري و پنج عامل شخصيت در دانشجويان بود. بدين منظور، تعداد 220 دانشجوي دانشگاه تهران انتخاب شدند و مقياس هاي آخرت نگري ابراهيمي - بهرامي (1389) و پنج عامل شخصيتي نئو (NEO-FFI) را تكميل كردند. داده ها با استفاده از شاخص هاي آماري ميانگين، انحراف استاندارد، ضريب همبستگي پيرسون و رگرسيون گام به گام تحليل شدند. نتايج نشان داد كه آخرت نگري كلي با ابعاد شخصيتي برون گرايي، گشودگي، با وجدان بودن و موافق بودن رابطه مثبت و معني دار و با روان رنجوري رابطه منفي و معني دار داشت. نتايج رگرسيون گام به گام نشان داد كه از بين ويژگي هاي شخصيتي دو مؤلفه با وجدان بودن و برون گرايي، حدود 31 درصد از واريانس آخرت نگري را تبيين مي كنند.

كليد واژه ها: آخرت نگري، پنج عامل شخصيت، معنويت.