الگوي پيش بيني هوش معنوي بر پايه سبك هاي اسنادي و خود كنترلي

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 936.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 862.

سال هشتم، شماره اول، پياپي 29، بهار 1394

مليحه آرين پور / كارشناسي ارشد روان شناسي باليني دانشگاه آزاد اسلامي بيرجند malii.aryan@gmail.com

فاطمه شهابي زاده / استاديار دانشگاه آزاد اسلامي بيرجند f_shahabizadeh@yahoo.com

عبدالمجيد بحرينيان / استاديار دانشگاه شهيد بهشتي

دريافت: 27/8/1392 ـ پذيرش: 22/2/1393

چكيده

هدف اين پژوهش، تدوين الگوي شاخص هاي هوش معنوي با توجه به نقش سبك هاي اسنادي و خود كنترلي بود. از اين رو، 372 دانشجوي به روش نمونه گيري چند مرحله اي انتخاب و مقياس هاي سبك هاي اسنادي سليگمن، خود كنترلي تانجني و هوش معنوي كينگ را تكميل نمودند. در بررسي يافته ها از شيوة تحليل مسير و روش بيشينة احتمال بهره گرفته شد. يافته ها نشان دادند كه سبك اسناد بيروني و پايدار موفقيت و سبك اسناد پايدار و كلي شكست، از طريق خود كنترلي به ترتيب پيش بيني كنندة افزايش و كاهش تفكر انتقادي وجودي مي باشند. همچنين مسيرهاي مستقيمي نيز بين اسناد بيروني موفقيت، تفكر انتقادي وجودي و توليد معناي شخصي، اسناد پايداري موفقيت و آگاهي متعالي، اسناد كلي موفقيت و بسط هوشياري وجود دارند. مدل مفهومي حاضر نشان مي دهد كه بررسي نوع رويكرد اسنادي فرد در رويدادهاي مختلف زندگي، در روشن شدن فرايند خودكنترلي و در تبيين هوش معنوي سودمند خواهد بود.

كليد واژه ها: سبك اسنادي، خود كنترلي، هوش معنوي، تفكر انتقادي وجودي، توليد معناي شخصي، توسعه سطح هوشياري، آگاهي متعالي.