احساس تنهايي معنوي ـ مذهبي: ساخت و اعتبار يابي مقياسي براي سنجش ابعاد مثبت و منفي احساس تنهايي

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 936.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 862.

سال هشتم، شماره اول، پياپي 29، بهار 1394

فاطمه قابضي / كارشناس ارشد روان شناسي دانشگاه شهيد بهشتي f_ghabezi@live.com

شهلا پاكدامن / استاديار دانشگاه شهيد بهشتي

جليل فتح آبادي / استاديار دانشگاه شهيد بهشتي

محمدرضا حسن زاده توكلي / دكتراي روان شناسي تربيتي دانشگاه شهيد بهشتي

دريافت: 29/8/1392 ـ پذيرش: 2/2/1393

چكيده

اين پژوهش با هدف تعيين ماهيت احساس تنهايي معنوي مذهبي و تهيه مقياسي براي سنجش آن در دانشجويان بر پايه روش تحليل عاملي اكتشافي صورت گرفت. براي تعيين روايي ابزار، گويه هاي اوليه كه با استفاده از مباني نظري و مقياس هاي سنجش معنويت طراحي شده بودند، مورد ارزيابي 13 نفر از كارشناسان روان شناسي و 17 دانشجوي تحصيلات تكميلي قرار گرفتند. پس از اصلاح، 605 دانشجوي دانشگاه شهيد بهشتي (355 زن و 239 مرد)، به شيوه نمونه گيري در دسترس انتخاب شدند و به پرسش نامه احساس تنهايي معنوي مذهبي، با 49 گويه پاسخ دادند. نتايج تحليل مؤلفه هاي اصلي با چرخش واريماكس، به استخراج چهار عامل احساس تنهايي در ارتباط با اولياء دين، ارتباط با معناي زندگي، ارتباط با خدا و عامل مثبت ارتباط با خود انجاميد. همچنين ضريب اعتبار مقياس از طريق آلفاي كرونباخ براي 44 گويه، 93/0 و ضرايب بازآزمايي عامل ها، به فاصله دو هفته، در دامنه 68/0 تا 91/0 به دست آمد كه بيانگر اعتبار ابزار بود.

كليدواژه ها: احساس تنهايي معنوي - مذهبي، ابعاد مثبت و منفي احساس تنهايي، تحليل عاملي، روايي، اعتبار.