رابطه جهت گيري مذهبي با سلامت روان و تحول اخلاقي

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 936.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 862.

سال هشتم، شماره اول، پياپي 29، بهار 1394

حسن اعتصامي نيا / كارشناسي ارشد روان شناسي باليني دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم تحقيقات ساوه، گروه روان شناسي، ساوه، ايران

hasanetesaminia@yahoo.com

رحيم ناروئي نصرتي / استاديار گروه روان شناسي مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره

محمدرضا احمدي / استاديار گروه روان شناسي مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره

دريافت: 7/8/1392 ـ پذيرش: 20/1/1393

چكيده

هدف اين پژوهش شناسايي رابطة جهت گيري مذهبي با تحول اخلاقي و سلامت روان مي باشد. بدين منظور، به روش توصيفي- همبستگي نمونه اي شامل 384 نفر (192 پسر و 192 دختر) با استفاده از نمونه گيري تصادفي چند مرحله اي، از ميان دانش آموزان دورة دبيرستان شهرستان قم در سال تحصيلي 1392-1391 انتخاب شد. داده ها از طريق پرسش نامه هاي جهت گيري ديني، تحول اخلاقي و SCL-90-R جمع آوري و با استفاده از نرم افزار SPSS، آزمون t، همبستگي و رگرسيون گام به گام، تجزيه و تحليل گرديد. نتايج نشان داد كه سلامت روان، رابطه مثبت و معناداري با جهت گيري ديني و تحول اخلاقي دارد. همچنين جهت گيري مذهبي، جنسيت و پاية تحصيلي مي توانند سلامت روان را پيش بيني كنند. اين يافته ها، نشان مي دهد كه با تقويت جهت گيري ديني و تشويق به تحصيل، مي توان سلامت روان بيشتري براي افراد جامعه فراهم نمود.

كليدواژه ها: جهت گيري مذهبي، تحول اخلاقي، سلامت روان.