بررسي مؤلفه‌هاي معناي زندگي، ازدواج و زندگي مشترك در زوجين رضايتمند زناشويي

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 936.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 862.

سال هشتم، شماره دوم، پياپي 30، تابستان 1394

زهرا گيتي پسند / دکتري مشاوره دانشگاه علّامه طباطبائي                                           z_gitipasand@yahoo.com

کيومرث فرح  بخش / استاديار مشاوره دانشگاه علّامه طباطبائي

معصومه اسمعيلي / دانشيار مشاوره دانشگاه علّامه طباطبائي

محمد سعيد ذکايي / دکتري علوم اجتماعي دانشگاه علّامه طباطبائي

دريافت: 17/11/1392 ـ پذيرش: 9/4/1393

چکيده

اين پژوهش، با هدف بررسي معناي زندگي در زوجين رضايتمند و ارائه الگوي معناي زندگي رضايت بخش، انجام گرفت. جامعه آماري زوجين رضايتمند تهراني بودند که از بين آنان، 8 زوج از طريق نمونه گيري هدفمند انتخاب شدند. طول مدت زندگي مشترک زوجين منتخب، کمتر از 15 سال و حداقل داراي يک فرزند بودند. پژوهش با بهره گيري از روش  هاي کيفي انجام و براي دستيابي به داده ها، از مصاحبه نيمه ساختاريافته استفاده شد. در مرحله اول، هريک از زوجين به تنهايي و در مرحله بعد، در کنار هم، مورد مصاحبه قرار گرفتند. ميانگين مدت زمان مصاحبه هاي فردي، 60 و مصاحبه هاي مشترک، 30 دقيقه بود. براي تحليل اطلاعات حاصل از مصاحبه، از کدگذاري باز، محوري و انتخابي استفاده شد. يافته ها، ضمن معرفي مؤلفه هاي معناي زندگي فردي، معناي ازدواج و معناي زندگي مشترک زوجين، نشان داد همخواني معنايي، همکاري در ساخت معناي مشترک و توانايي مذاکره در زوجين وجود دارد.

کليدواژه ها: معناي زندگي فردي، معناي ازدواج، معناي زندگي مشترک، الگوي معناي زندگي رضايت بخش.