پيش بيني كاهش مصرف مواد در دانش آموزان دبيرستاني بر اساس دلبستگي به خدا، نگرش مذهبي، حمايت اجتماعي و هيجان خواهي

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 936.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 862.

سال هشتم، شماره دوم، پياپي 30، تابستان 1394

حسن رضايي جمالويي / دانشجوي دکتري روان شناسي سلامت  دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد، باشگاه پژوهشگران جوان و

نخبگان،  نجف آباد، ايران                                                                                             h.rezayi2@yahoo.com

سعيد آرياپوران / استاديار گروه روان شناسي دانشگاه ملاير                                     s.ariapooran@malayeru.ac.ir

محسن کچويي / دانشجوي دکتري روان شناسي سلامت دانشگاه خوارزمي تهران              kachooei.m@gmail.com

حسين مرادي / كارشناسي ارشد روان شناسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم تحقيقات  hossein.moradi_ma@yahoo.com

مهدي طاهري / دانشجوي دکتري روان شناسي سلامت دانشگاه خوارزمي تهران           Taheri.2000@yahoo.com

دريافت: 12/11/1392 ـ پذيرش: 26/3/1393

چکيده

هدف از اين پژوهش پيش بيني کاهش مصرف مواد در دانش آموزان دبيرستاني، بر اساس دلبستگي به خدا، نگرش مذهبي، حمايت اجتماعي و هيجان خواهي بود. آزمودني هاي پژوهش شامل 600 دانش آموز بودند که به روش نمونه گيري خوشه اي چند مرحله اي از ميان دانش آموزان پسر دبيرستان هاي شهرستان نجف آباد (اصفهان) در سال تحصيل 92-1391 انتخاب شد. براي جمع آوري داده ها از سياهه گرايش به مصرف مواد مخدر قرباني، پرسش نامه دلبستگي به خدا بک و مک دونالد، پرسش نامه نگرش مذهبي سراج زاده، پرسش نامه حمايت اجتماعي فلمينگ و همکاران و مقياس هيجان خواهي فرم پنجم زاکرمن استفاده شد. نتايج تحليل رگرسيون چند متغيري نشان داد حدود 47 درصد از واريانس گرايش يا عدم گرايش به مصرف مواد توسط دلبستگي به خدا، نگرش مذهبي، حمايت اجتماعي و هيجان خواهي و حدود 52 درصد از واريانس گرايش يا عدم گرايش به مصرف مواد توسط مؤلفه هاي توکل به خدا، ماجراجويي يا خطرپذيري، حمايت خانواده و بعد اعتقادي تبيين مي شود. همچنين ضريب همبستگي پيرسون نشان داد که دلبستگي به خدا (41/0- r=)، نگرش مذهبي (35/0- r=)، حمايت اجتماعي (29/0- r=) و هيجان خواهي (18/0 r=) با گرايش به مصرف مواد همبستگي معني داري دارند (05/0P<). با توجه به نقش عوامل و ويژگي هاي مذهبي، خانوادگي و شخصيتي در گرايش به مصرف مواد مخدر، پيشنهاد مي شود براي پيشگيري از گرايش به مصرف مواد در نوجوانان و جوانان، به تقويت دلبستگي به خدا، نگرش مذهبي، حمايت اجتماعي و تعديل هيجان خواهي در دانش آموزان از سنين پايين پرداخته شود.

کليدواژه ها: گرايش به مصرف مواد، دلبستگي به خدا، نگرش مذهبي، حمايت اجتماعي، هيجان خواهي، دانش آموزان دبيرستاني.