ساخت و اعتباريابي و رواسازي پرسش‌نامه پايبندي زنان به آموزه‌هاي همسرداري اسلام

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 936.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 862.

سال هشتم، شماره سوم، پياپي 31، پاييز 1394

سيدابوالفضل قدوسي / كارشناس ارشد روان‌شناسي خانواده مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره aghodosy@gmail.com

محمدرضا احمدي / استاديار گروه ‌روان‌شناسي مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره m.r.Ahmadi313@gmail.com

صادق کريم‌زاده / استاديار گروه علوم تربيتي مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره

دريافت: 26/6/1393 ـ پذيرش: 23/12/1393

چکيده

اين پژوهش با هدف ساخت، اعتباريابي و رواسازي پرسش‌نامه پايبندي زنان به آموزه‌هاي همسرداري در اسلام انجام گرفت. آموزه‌هاي همسرداري در اسلام مربوط به زنان به روش تحليل محتوا، استخراج شد و ارزيابي روايي محتوا، روايي سازه ‌و اعتبار آزمون به روش پيمايشي با انتخاب خوشه‌اي، از نمونه 374 نفر از جامعه زنان متأهل اصفهان انجام شد. 80 گويه از 123 گويه اوليه پيشنهادي از نظر کارشناسان داراي روايي محتوايي بالايي بودند. در روايي سازه به روش تحليل عاملي، شش عامل به دست آمد که شاخص کفايت نمونه‌برداري 847/0 و نتيجه آزمون بارتلت، نشان داد حجم نمونه براي تحليل عاملي مناسب است. از سوي ديگر، همبستگي مثبت و معني‌دار هر‌يک از سؤالات پرسش‌نامه با نمرة کل پرسش‌نامه و هر‌يک از عامل‌ها و کل پرسش‌نامه، بيانگر روايي سازه به روش همساني دروني است. ضريب آلفاي کرونباخ در مرحله آزمايشي و نهايي به ترتيب (827/0 و 895/0) نشان‌دهنده اعتبار پرسش‌نامه است. ميزان همساني دروني بر اساس ضريب اسپيرمن – براون و ضريب دونيمه‌سازي گاتمن و همبستگي دو فرم در مرحله آزمايشي و در مرحله نهايي معني‌دار است و ضريب آلفاي نيمه اول و نيمه دوم در مرحله نهايي به ترتيب 839/0 و 8/01/0 است. ضريب همبستگي آزمون – باز آزمون در نمونه 31 نفري به فاصله زماني يک ماه 927/0 در سطح معناداري 001/0 به دست آمد. بنابراين پرسش‌نامه، از روايي و اعتبار مطلوبي برخوردار است.

کليدواژه‌ها: پايبندي زنان، آموزه‌هاي همسرداري، پرسش‌نامه، روايي و اعتبار.