مقايسه بهزيستي معنوي، بهزيستي روان‌شناختي و كارآمدي خانواده در ميان دانشجويان و طلاب

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 936.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 862.

سال هشتم، شماره سوم، پياپي 31، پاييز 1394

جعفر هوشياري / دانشجوي دكتري قرآن و روان‌شناسي جامعة‌المصطفي العالميه         mahdeh1359@yahoo.com

محمدمهدي صفورايي پاريزي / استاديار روان‌شناسي جامعة‌المصطفي العالميه                     m_safurayi@miu.ac.ir

بهشته نيوشا / استاديار روان‌شناسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد ساوه                      beheshteh_niusha@yahoo.com

دريافت: 8/8/1393 ـ پذيرش: 20/1/1394

چكيده

اين پژوهش، با هدف مقايسه بهزيستي معنوي، بهزيستي روان‌شناختي و كارآمدي خانواده در ميان دانشجويان و طلاب به روش پيمايشي انجام شد. جامعه آماري، دانشجويان مرد و زن متأهل كارشناسي و كارشناسي ارشد دانشگاه‌ها و طلاب سطح 2 و 3 حوزه‌هاي علميه شهر قم بود كه تعداد 391 نفر از آنان به صورت نمونه‌گيري در دسترس انتخاب شد. براي انجام اين پژوهش، از سه پرسش‌نامه بهزيستي معنوي، بهزيستي روان‌شناختي و كارآمدي خانواده استفاده شد. داده‌ها توسط شاخص‌هاي مركزي، شاخص‌هاي پراكندگي و آزمون مقايسه ميانگين چند متغيره و با كمك نرم‌افزار SPSS مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. نتايج به‌دست آمده نشان داد كه بين ميانگين نمره بهزيستي معنوي، بهزيستي روان‌شناختي و كارآمدي خانواده دانشجويان و طلاب در سطح (05/0P≤) تفاوت معناداري وجود دارد.

كليد‌واژه‌ها: بهزيستي معنوي، بهزيستي روان‌شناختي، كارآمدي، خانواده، دانشجويان، طلاب.