بررسي تفاوت تعارض زناشويي، باورهاي غيرمنطقي، روان‌بنه‌هاي ناسازگار اوليه و پايبندي مذهبي والدين داراي يك و چند‌فرزند

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 936.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 862.

سال هشتم، شماره سوم، پياپي 31، پاييز 1394

عباسعلي‌ هراتيان / دانشجوي دكتري روان‌شناسي عمومي پژوهشگاه حوزه و دانشگاه          a.haratiyan@gmail.com

سيدعباس ساطوريان / دانشجوي دكتري روان‌شناسي عمومي مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره                 sabbas61@gmail.com

محمد زارعي / دانشجوي دكتري روان‌شناسي عمومي پژوهشگاه حوزه و دانشگاه     mohammad358z@yahoo.com

مسعود جان‌بزرگي / دانشيار روان‌شناسي پژوهشگاه حوزه و دانشگاه                                              janbo@rihu.ac.ir

مژگان آگاه هريس / استاديار دانشگاه پيام نور واحد گرمسار                                          agah.mojgan@yahoo.com

دريافت: 23/9/1392 ـ پذيرش: 12/3/1393

چكيده

اين پژوهش‌، از نوع علي- مقايسه‌اي است که به‌منظور بررسي تفاوت تعارض زناشويي، باورهاي غيرمنطقي، روان‌بنه‌هاي ناسازگار اوليه و پايبندي مذهبي والدين داراي يك و چند ‌فرزند انجام شده است. اطلاعات پژوهش (469 فرد متأهل)، از ميان افراد متأهل ساكن شهر سمنان با استفاده از روش نمونه‌گيري تصادفي چند مرحله‌اي گردآوري شد. شرکت‌کنندگان به گويه‌هاي پرسش‌نامه‌هاي تعارض زناشويي، باورهاي غيرمنطقي، روان‌بنه‌هاي ناسازگار اوليه و پايبندي مذهبي پاسخ دادند. نتايج آزمون تحليل واريانس يک‌ راهه، حاکي از معناداري تفاوت نمرات متغيرهاي مذكور در ميان دو گروه والدينِ داراي يك فرزند و چند ‌فرزند بود. بنابراين، مي‌توان نتيجه گرفت: افراد با پايبندي مذهبي بيشتر و روان‌بنه‌ها و باورهاي غيرمنطقي كمتر، تمايل بيشتري به تعدد فرزند دارند. علاوه بر اين، والدين فرزندان متعدد، نسبت به والدين داراي تك فرزند، تجربه تعارض زناشويي كمتري دارند.

كليد‌واژه‌ها: تعارض زناشويي، باورهاي غيرمنطقي، روان‌بنه‌هاي ناسازگار اوليه، پايبندي مذهبي و تعداد فرزند.