نقش هوش هيجاني و هوش معنوي در تبيين حالت‌هاي هيجاني منفي

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 936.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 862.

سال هشتم، شماره سوم، پياپي 31، پاييز 1394

يوسف رضاپور / استاديار گروه علوم تربيتي دانشگاه تبريز

بهزاد شالچي / استاديار گروه روان‌شناسي دانشگاه شهيد مدني آذربايجان                              Shalchi.b@gmail.com

مهرناز دادخواه / کارشناس ارشد روان‌شناسي دانشگاه تبريز

يوسف زيني‌وند / کارشناس ارشد مطالعات زنان دانشگاه تهران

دريافت: 25/12/1392 ـ پذيرش: 1/5/1393

چکيده

اين پژوهش، با هدف بررسي نقش ابعاد هوش هيجاني و هوش معنوي در تبيين حالت‌هاي هيجاني منفي انجام شده است. اين مطالعه، از نوع تحقيقات همبستگي بوده و در نمونه‌اي متشکل از 589 نفر دانشجو (292 نفر دختر و 297 نفر پسر) صورت گرفته است. دانشجويان از طريق پاسخ‌گويي به مقياس افسردگي، اضطراب و استرس، مقياس رگه فراخلقي و مقياس هوش معنوي کينگ در پژوهش شرکت نمودند. نتايج مطالعه حکايت از آن دارد كه ابعاد هوش هيجاني و هوش معنوي، قادر به تبيين حالت‌هاي هيجاني منفي مي‌باشند. براي بررسي برازش مدل پيشنهادي با داده‌هاي گردآوري‌شده شاخص‌هاي RMSEA, CFI, AGFI, GFI, X2, X2/df و RMR  محاسبه گرديده و نشان دادند، مدل پيشنهادي از برازش مطلوبي با داده‌ها برخوردار مي‌باشد.

کليد‌واژه‌ها: هوش هيجاني، هوش معنوي، حالت‌هاي هيجاني منفي.