ساخت و اعتباريابي آزمون اوليه باورهاي منطقي زوجين براساس منابع اسلامي

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 936.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 862.

سال هشتم، شماره چهارم، پياپي 32، زمستان 1394

علي صادقي سرشت / كارشناس ارشد روان‌شناسي عمومي مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره             sad13566@gmail.com

محمدرضا احمدي / استاديار گروه ‌روان‌شناسي مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره               m.r.Ahmadi313@Gmail.com

رحيم‌ ميردريكوندي / استاديار گروه روان‌شناسي مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره mirderikvandi@qabas.net

دريافت: 6/9/1393 ـ پذيرش: 13/2/1394

چکيده

اين پژوهش با هدف ساخت آزمون اوليه باورهاي منطقي زوجين، بر اساس مباني نظري اسلامي انجام گرفت. براي مطالعة منابع اسلامي، از روش تحليل ‌محتوا و براي ارزيابي روايي ‌و اعتبار آزمون، از روش پيمايشي با انتخاب تصادفي طبقه‌اي، نمونه 100 نفري از ميان دانش‌پژوهان و طلاب علوم ديني مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره در سال تحصيلي 1393-1394 بهره گرفته شد. ساختار برداشت‌شده از منابع اسلامي، براي باورهاي منطقي زوجين معيشتي، جنسي، ارتباطي، حل تعارض و حمايتي است. موافقت 5/95 و 5/94 درصدي خبرگان، نسبت به مؤلفه‌ها و گويه‌ها، روايي محتواي اين آزمون را نشان داد. همبستگي مثبت و معنادار اين آزمون (26/0r=، 01/0<p)، با آزمون باورهاي ارتباطي زوجين، گوياي روايي ملاكي اين آزمون بود. همبستگي بالا بين مؤلفه‌‌ها با کل آزمون همچنين بين گويه‌ها نشان‌دهنده روايي سازه بود. اعتبار آزمون، به‌واسطه بررسي همساني دروني پرسش‌نامه با ضريب آلفاي كرونباخ 92/0 به‌دست آمد. در دونيمه‌سازي، ضريب آلفاي نيمه اول 86/0 و نيمه دوم 89/0 به‌دست آمد و نيز ضريب همبستگي بين دو نيمه 77/0 و ضريب دو نيمه‌سازي گاتمن 86/0 به‌دست آمد. بنابراين، اين آزمون از اعتبار و روايي مناسب برخوردار است.

کليدواژه‌ها: باورهاي منطقي، زوجين، ساخت، آزمون، روايي و اعتبار.