اثربخشي معنويت درماني گروهي بر افزايش تاب آوري

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 936.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 862.

سال هشتم، شماره چهارم، پياپي 32، زمستان 1394

فاطمه دهقان / پژوهشگر مركز تحقيقات توسعة اجتماعي و ارتقاء سلامت دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه

                                                                                                               Fateme.dehghan1368@gmail.com

مرضيه پيري کامراني / دانشجوي دکتري مشاوره دانشگاه علامه طباطبايي

جهانگير کرمي / دانشيار گروه روان شناسي دانشگاه رازي کرمانشاه

دريافت: 22/2/1393 ـ پذيرش: 15/7/1393

چکيده

مطالعات معنوي در روان شناسي، موضوعي اساسي است و توجه به آن، در بسياري از کشورها در حال افزايش است. اين پژوهش، با هدف تعيين اثربخشي معنويت درماني بر افزايش تاب آوري در دانشجويان انجام گرفت. براي انجام پژوهش، از بين کليه دانشجويان دانشکده فني و حرفه اي سماء شهر کرمانشاه با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي ساده نمونه اي، با حجم50 نفر (24 نفر گروه آزمايش و 26 نفرگروه کنترل) انتخاب گرديد. پژوهش آزمايشي، از نوع پيش آزمون- پس آزمون با گروه گواه بود. افراد گروه آزمايش ده جلسه در مداخلات معنويت درماني گروهي شرکت کردند. پرسش نامة تاب آوري کونور و ديويدسون، به عنوان ابزار گردآوري داده ها استفاده گرديد. داده هاي به دست آمده با روش آماري کوواريانس مورد تحليل قرار گرفت. نتايج به دست آمده نشان داد، تفاوت بين ميانگين نمرة تاب آوري در مرحله پس آزمون در گروه آزمايش و کنترل با کنترل متغير پيش آزمون، معني دار بوده است. با توجه به نتايج به دست آمده، مي توان گفت: معنويت درماني گروهي در افزايش تاب آوري دانشجويان به طور چشم گيري مؤثر بوده است.

کليد واژه ها: معنويت درماني گروهي، تاب آوري، دانشجويان.