كارآمدي آموزش معنويت با رويكرد اسلامي در كاهش اضطراب وجودي

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 936.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 862.

سال هشتم، شماره چهارم، پياپي 32، زمستان 1394

زهرا زيني وند / کارشناس ارشد روان شناسي عمومي دانشگاه رازي کرمانشاه                zeynivand22@yahoo.com

ليلا اميني جاويد / کارشناس ارشد مشاوره و راهنمايي دانشگاه الزهرا عليها السلام  leilaaminijavid@yahoo.com

جهانگير کرمي / دانشيار گروه روان شناسي دانشگاه رازي کرمانشاه                                       J.karami@razi.ac.ir

دريافت: 12/5/1393 ـ پذيرش: 5/11/1393

چکيده

اين پژوهش با هدف بررسي کارآمدي آموزش معنويت اسلامي در کاهش اضطراب وجودي انجام گرفته است. طرح پژوهش، از نوع نيمه آزمايشي با پيش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل مي باشد. جامعه آماري، شامل همه دانش آموزان دختر سال اول متوسطه شهر کرمانشاه، در سال تحصيلي 93-1392بود که با استفاده از روش نمونه گيري خوشه اي، يک دبيرستان انتخاب و از جمعيت 120 نفري دانش آموزان مذکور، تعداد 30 نفر، که نمره اضطراب وجودي زيرخط برش را در مقياس اضطراب وجودي گود کسب کرده بودند، انتخاب شده و به 2 گروه 15 نفري آزمايش و کنترل تقسيم شدند. براي گروه آزمايش، 5 جلسه90 دقيقه اي آموزش معنويت با رويکرد اسلامي برگزار گرديد. پس از اجراي جلسات آموزشي، آزمون اضطراب وجودي گود بر هر 2 گروه اجرا شد. براي تحليل داده ها از تحليل کوواريانس تک متغيره (ANCOVA) استفاده گرديد. نتايج به دست آمده نشان داد که بين گروه آزمايش و کنترل، از لحاظ اضطراب وجودي تفاوت معني داري وجود دارد؛ يعني آموزش معنويت اسلامي در کاهش اضطراب وجودي تأثير کارآمدي داشته است.

کليد واژه ها: آموزش معنويت، اضطراب وجودي، رويکرد اسلامي، دانش آموزان دختر.